Home » The Best program do usuwania wokalu Update

The Best program do usuwania wokalu Update

by Tratamien Torosace

You are viewing this post: The Best program do usuwania wokalu Update

Sie sehen gerade das Thema program do usuwania wokalu


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego … Update

2022-02-08 · Program wymagał ode mnie zorganizowania odpowiednich maskotek niezbędnych do skutecznego poprowadzenia zajęć (dwóch takich samych kameleonów w odmiennych kolorach). Podczas zajęć dzieci były angażowane ruchowo, plastycznie, ale przede wszystkim miały skupić się na odczuwanych emocjach i sposobach reagowania, kiedy jest się pod ich …

+ Details hier sehen

Read more

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Urszula Łukasik

Stanowisko: nauczyciel wspomagający, logopeda

Posiadane kwalifikacje: mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda

Kierunek studiów i specjalność:

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Logopedia

Opiekun stażu: Wioletta Dybicz

Rechtsstand: 01.09.2017 – 26.07.2021r

Dänemark 28.08.2017r

z o.o

na stanowisko nauczyciela wspomagającego w klasach “zerowych” Przedszkola Król Maciuś I oraz w Szkole Podstawowej im

Boleslawa Chrobrego w Lublinie

W kolejnych latach wspomagałam trzy klasy pierwsze, a następnie drugie

Przez jedes Semester byłam także logopedą w klasach 0-3

Wir wrześniu 2017r

Skierowałam do pani Dyrektor Jadwigi Czerkas wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i po jego akceptacji rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż

Okres stażu został przedłużony o czas zwolnień lekarskich związanych z ciążą oraz urlop macierzyński

Dzięki temu nasza współpraca w ramach awansu zawodowego była całkowicie naturalna, a niemal codzienne wspólne lekcje stwarzały wiele okazji do wzajemnych obserwacji.

We wrześniu 2017r

podpisałyśmy Vertrag, w którym ustaliłyśmy zasady naszej współpracy, a także określiłyśmy cele i zakres działań

Szczegółowe poznanie wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować Plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki, jej specyfikę oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji.

W okresie Stazu starałam się wszystkie realizować założone w Hobel rozwoju zawodowego Cele ale także być na Otwarta sytuacje nieprzewidziane, a wnoszące szansę rozwoju własnego i uczniów

Był to dla mnie okres intensive pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego

Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszej placówki

Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania i zdolności i zainteresowań

Staralam you przy tym stosować takie metody, by codzienne zajęcia były nie tylko bogate w treści, ale także dawały radość uczniom.

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie ok wyremagalony 7 us wyremagalony

2 Punkte 1-5 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r

w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Przedstawiłam w nim Sposoby, w Jakich realizowałam zadania wyznaczone w Hobel rozwoju zawodowego oraz wymierne efekty tych działań.

I

§ 7 pkt ust.2 erste Umiejętność organizacji i Doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, ein także oceniania I skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Przydzielnie mi na opiekuna stażu pani Wioletty Dybicz, było decyzją bardzo korzystną dla naszej współpracy, ze względu na charn pełnionych przez nas funkcji

Będąc nauczycielem wspomagającym w jej klasie miałam wiele naturalnych okazji do konsultacji i obserwacji warsztatu pracy

Współpracę rozpoczęłam od podpisania kontraktu, w którym jasno i rzetelnie określiłyśmy zasady współdziałania

W pierwszych dwóch tygodniach września 2017 r

tworząc plan rozwoju zawodowego konsultowałam you z moim opiekunem i korzystałam z jego uwag, wprowadzając stosowne poprawki.

EFEKTY:

– na Napisanie przemyślanego i dostosowanego tun potrzeb placówki planu rozwoju zawodowego, dzięki korzystaniu für doświadczenia opiekuna Stazu.

2

Prowadzenie Zajec w obecności opiekuna Stazu oraz obserwacja Zajec prowadzonych przez opiekuna Stazu.

Współpraca nasza polegała głównie prowadzeniu Zajec w obecności opiekuna Stazu i obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Odbywało you to zdecydowanie częściej niż zakłada plan rozwoju, ponieważ na lekcjach pracowałyśmy wspólnie never codziennie

Pozwoliło mi to dokładnie zaobserwować, z jakimi problemami musi zmierzać się wychowawca klasy zarówno z dziećmi, jak i we współpracy z rodzicami

Byłam wprowadzana wir wszystkie pojawiające się trudności wychowawcze, von mieć pełny obraz funkcjonowania klasy oraz możliwość stosownej reakcji na zaistniałą sytuację.

Omawiałyśmy mocne i Slabe stron warsztatu metodycznego, wyciągałyśmy Wnioski oraz korygowałyśmy bledy

Przede wszystkim dzieliłyśmy się własną wiedzą i doświadczeniem

Szczególną uwagę zwracałam na motywowania Sposoby uczniów pracy oraz wymagania uważności i aktywności.

Opiekun Stazu towarzyszył mi Zarowno podczas konstruowania planu rozwoju tun – udzielając cennych wskazówek, jak i podczas podsumowywania efektów pracy pod koniec Stazu.

Efekty:

– Pełniejsze sprostanie postawionym sobie Zölom.

– Zbudowanie wzajemnego zaufania dzięki wysokiej częstotliwości kontaktów, co pozytywnie wpłynęło na ATMOSFERE w pracy.

– Analiza i KOREKTA zauważonych podczas Zajec niedoskonałości.

– Poznanie i wprowadzanie różnorodnych Technologie prowadzenia Zajec, co podnosi atrakcyjność mojej pracy , a przez to, także jakość pracy szkoły.

3

Zapoznanie się ze specyfiką organizacji pracy placówki.

Początek mojego stażu był jednocześnie początkiem pracy w nowej placówce

Naturalnym krokiem było więc zaznajomienie się z jej specyfiką

W tym celu przeanalizowałam Statut Szkoły i Przedszkola, plany rozwoju obu placówek, Program profilaktyczno-wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny system oceniania

Zaznajomiłam you też z regulaminami wewnętrznymi, by móc swobodnie i zgodnie z przyjętymi zasadami funkcjonować w pracy.

EFEKTY:

– Świadome przestrzeganie zasad obowiązujących w placówce.

– Spôsob oceniania uczniów spójny für Systemem oceniania innych nauczycieli.

– Znajomość procedur postępowania dyscyplinującego uczniów.

4

Rozmowy für pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.

Nieocenioną pomoc otrzymałam też podczas rozmów für innymi nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, gdyż w tak rozbudowanej strukturze, jaką jest szkoła, warto znać podział obowiązków oraz kompetencji nie tylko najbliższych współpracowników, ale także orientować się w sposobie funkcłonowania jakołyż: EF jako

– Poznanie grona pedagogicznego

– Świadomość podziału obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych w placówce, co pozwala na sprawne funkcjonowanie w zespole i w zależności od sytuacji ułatwia uzyskanie odpowiedniej pomocy

5

Udział w kursach doszkalających

Zdając sobie sprawę z wagi, jaka jest tu przykładana do wysokiej jakości kształcenia, stale podnosiłam własne umiejętności

Takim długoterminowym działaniem jest właśnie ścieżka awansu zawodowego

Jednym z jej nieodłącznych elementów jest udział w szkoleniach podnoszących moje kompetencje jako nauczyciela i pedagoga

Korzystałam zarówno ze szkoleń wewnętrznych, jak i samodzielnie wyszukiwałam takie, które odpowiadały na zaobserwowane potrzeby moich podopiecznych, bądź moje własne

Wzięłam udział w następujących szkoleniach:

– “Metoda projektów w edukacji przedszkolnej” organisiert przez Per Maestra (2h) – 07.12.2017 – Szkolenie zaznajomiło z metodą przez pokazanie licznych zrealizowanych już przykładów, a także dało możliwość naucnepystpytania ón

– “.

Ocenianie kształtujące Strategie und Technik Moduł II Prowadzenie lekcji” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lublinie ww formie warsztatów (16H) – 08-09.04.2018 – Szkolenie zaznajomiło z licznymi technikami oceny koleżeńskiej, samooceny, strukturalizowania i dynamizowania lekcji , odbyła sich także symulacja lekcji ze strategiami i technikami oceniania kształtującego.

– “

Ocenianie kształtujące Strategie und Technik Moduł IV Uczenie się wir współpracy” organizowane przez Lubelskie Centrum Samorządowe Doskonalenia Nauczycieli ww Lublinie formie warsztatów (8h) -21.04.2018 –

Szkolenie ukazywało skuteczność pracy w parach oraz nauki w grupach, pokazywało jak organizować lekcje for wykorzystaniem takich form pracy.

– “Szkolenie for zakresu” Pierwsza pomoc i RKO u dzieci “organizowane przez Medim (5h) – 26.10 na części przeważającej oparte ćwiczeniach praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrażających Dzieciom oraz nauka obsługi AED.

– Warsztaty “Narzędzia i techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy nauczyciela” organizowane w Ramach III Forum Edukacji Realnej (4h) – 2018.11.16 – Szkolenie pokazywało narzędzia i techniki mające na celu wypracowanie wraz für uczniem rozwiązania jego problemu.

– “Kompetentny nauczyciel w strefie wychowawczej” organizowane Przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w formie warsztatów (18h) – Czerwiec 2019 – Zajęcia dotyczyły samooceny i refleksyjności nauczyciela , rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z emocjami, Prezentowano te ż narzędzia służące promowaniu wartości i wzmacnianiu poczucia wartości.

– Szkolenie on line: “Mindfulnees – czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 3.23 – 2020.05.31 – Szkolenie zawierało pięć modułów , każdy składał się z części teoretycznej oraz ćwiczeniowej

Wprowadzało zagadnienie uważności, wykazywało zyski z niej wypływające, a także pozytywny wpływ na pamięć i uczenie się oraz minimalizację stresu i lęków

Zapoznało z wieloma przykładami ćwiczeń uważności dla dzieci i dorosłych.

– Szkolenie on line: “Yak się uczyć? Czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny?” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 23/03 – 31/05/2020 – Szkolenie bardzo obfite w treści, przekazujące wiedzę o czynnikach sprzyjających zapamiętywaniu, stylach uczenia sie wykorzystaniu teorii inteligencji wielorakich w szkole, charakteryzujące metody szybkiej Nauki i zapewniające możliwość samodzielnego I przećwiczenia.

– Szkolenie on line: “Dyscyplina klasie” organizowane przez Specjalistyczne centrum edukacji EDU – MACH (60h) – 23/03 – 2020.05.31 – Szkolenie pozwoliło świadomie przeanalizować własne dotychczasowe podejście tun dyscyplinowania, opisało cztery modele dyscypliny, zachowania i warunki wpływające postępowania na zmianę, ein także korygowanie problemów für przemocą szkolna.

Korzystałam też ze szkoleń zapewnionych przez placówkę dla całego Grona pedagogicznego, które doskonaliły Umiejętności Komunikacyjne für rodzicem ucznia w sytuacjach trudnych “Porozumienie bez przemocy”, oraz metody przybliżały tematykę projektów „Metoda projektów wn auczaniu wczesnoszkolnym“

WIRKUNG:

– Podniesienie poziomu bezpieczeństwa fizycznego uczniów w szkole

– Zwiększenie liczby projektów prowadzonych w klasach.

– Zwiększenie szansy uczniów na sukces edukacyjny przez odpowiednie dostosowanie metod nauki i stosowanie oceniania kształtującego.

– Poprawa jakości komunikacji für rodzicami.

6

Udział w lekcjach koleżeńskich I ocena i ewaluacja własnych działań

Jako bardzo cenne w samokształceniu uważam obserwacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli ze szkoły

Character mojej pracy umożliwiał mi branie udziału w lekcjach nauczycieli języka angielskiego, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacji zarówno przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej

Obserwacje te odbywały się w Ramach moich obowiązków nauczyciela wspomagającego oraz lekcji koleżeńskich.

Przyniosło zu Wiele spostrzeżeń odnośnie reakcji tych samych uczniów Stil na różne Element nauczycieli, pokazało urozmaicone Sposoby indywidualizacji nauczania, dyscyplinowania, mobilizowania, egzekwowania wiedzy i Umiejętności nauczania poszczególnych

Dzięki temu mogłam je porównać, dokonać oceny pod względem skuteczności i próbować przenieść do practyki

Sukcesy zawodowe innych nauczycieli, efektywność I pracy przynosiła refleksję, które Aspekty własnych działań muszę skorygować, udoskonalić.

EFEKTY:

– Poszerzenie warsztatu pracy o sprawdzone rozwiązania.

– Doskonalenie Umiejętności wychowawczych i dydaktycznych, co tym samym podnosi jakość placówki.

– Mobilizacja tun Ustawicznego Doskonalenia.

7

aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej iw zespole do spraw edukacji wczesnoszkolnej.

See also  The Best job für einen monat Update New

Należąc do zespołu do spraw edukacji wczesnoszkolnej brałam czynny Udział wir wszystkich jego działaniach, od protokołowania Zebrań, przez planowanie działań na Dany rok szkolny, opracowywanie harmonogramu konkursów i wycieczek Szkolnych, po przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zaznajamiającego z programem profilaktyki zachowań agresywnych i kształtowania Umiejętności prospołecznych „Spotkania z leonem “Uczestniczyłam także w pracach Rady Pedagogicznej.

efekty :

-.

Podniesienie jakości własnej pracy, ein tym samym pracy placówki.

II 1.Poznanie sytuacji wychowanków.

Największą część informacji o uczniach przynosiła obserwacja i zachowania podczas Zajec, przerw międzylekcyjnych, Wyc ieczek

Wymieniałam też swoje spostrzeżenia i wątpliwości z innymi nauczycielami mającymi kontakt z dzieckiem, by uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania, także z perspektywy innych osób

Monitorowałam I postępy w nauce i rozwój społeczny

Starałam się z nawiązać każdym indywidualny Kontakt, tak, von jednocześnie bliżej poznać dziecko, jak i nawiązać pozytywną Relacje, pozwalającą budować zaufanie tun nauczyciela.

Miałam także Kontakt für rodzicami dzieci, nie tak jak intensywny wychowawca klasy, co wynika für charakteru moich obowiązków, jednak uzyskiwałam wszelkie potrzebne mi do pracy informacje.

Kolejnym źródłem wiedzy o uczniach były Opinion i orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznych, które dokładnie analizowałam.

EFEKTY:

co lepsze poznanie możliwości rozwojowych uczniów, przez odpowiednie dostosowanie wymagań.

– – Budowanie pozytywnych relacji für uczniami.

2

Realizacja Podstawy Programowej oraz programů wychowania przedszkolnego.

Jako nauczyciel wspomagający miałam być wsparciem Zarowno dla nauczyciela prowadzącego Lekcje jak i dla uczniów

Moim zadaniem było dbanie, von uczniowie przyswajali podstawę programową i przekazywane treści możliwie jak najpełniej

Dlatego stosowałam ocenianie kształtujące, von dawać dzieciom jak najwięcej informacji zwrotnej o i osiągnięciach i tym, co jeszcze powinny zrobić

Dyskretnie, nie zaburzając toku lekcji, mobilizowałam do pracy uczniów, którzy łatwo się rozpraszali, bądź nie chcieli wykazywać aktywności

Monitorowałam działania uczniów z trudnościami w nauce, by w razie potrzeby służyć im pomocą, dbając jednak o jak największą samodzielność i pracy

Byłam elastyczna i otwarta na potrzeby ze strony wychowawców, współprowadząc zajęcia, wykonując czynności organizacyjne, przygotowując materiały i pomoce dydaktyczne do lekcji.

EFEKTY:

– Efektywne przekazywanie dzieciom podstawy programowej.

– Usprawnienie pracy dydaktycznej wychowawcy.

– Większe zdyscyplinowanie dzieci na zajęciach.

3

Realizacja zadań wynikających ze specyfiki i potrzeb placówki.

Rokrocznie w maju w szkole prowadzona jest rekrutacja do klas zerowych

Przybiera ona formę weryfikacji poziomu umiejętności dzieci w licznych Aspektach

Analizowana jest: sprawność ruchowa, analiza i synteza fonetyczna, umiejętność opowiadania, wykonywania działań matematycznych, segregowania, łączenia przyczyny ze skutkiem, sprawność manualna, dojrzałośna inneocjonalć emocjonalć

Dwukrotnie brałam udział w tym przedsięwzięciu, dokonując obserwacji z zakresu sprawności ruchowej oraz dojrzałości emocjonalnej

Posługiwałam you specjalnie do tego celu skonstruowanymi kartami obserwacji, na których w trzystopniowej skali oceniałam zachowanie poszczególnych dzieci

Następnie podczas zebrania wraz z innymi nauczycielami i Dyrekcja, omawiałyśmy zebrany materiał i przekazywałyśmy Dane, durch mogly powstać teczki z kompletnymi wynikami dla każdego dziecka.

Przeszłam w TYM celu stosowne wewnątrzszkolne szkolenie.

9 czerwca 2018r

Brałam udział w osiedlowym festynie,organisiert na terenie naszej placówki, na którym także promowano należące do niej przedszkole, szkołę podstawową oraz liceum.

EFEKTY:

– Poczucie przynależności i Jedności względem instytucji i całego systemu edukacji.

– Sprawne funkcjonowanie procesu Rekrutacji.

– Promocja placówki.

4

Prowadzenie cyklu Zajec w zerówce wg programu “Spotkania für leonem” – profilaktyka zachowań agresywnych i kształtowanie Umiejętności prospołecznych.

CYKL zajęć obejmował spotkania raz w tygodniu przez cały semestr

Prowadziłam dwa cykle zajęć w kolejnych latach: w dwóch oraz w trzech klasach zerowych

Programm wymagał ode mnie zorganizowania odpowiednich maskek niezbędnych do skutecznego poprowadzenia zajęć (dwóch takich samych kameleonów w odmiennych kolorach)

Podczas zajęć dzieci były angażowane ruchowo, plastycznie, ale przede wszystkim miały skupić się na odczuwanych emocjach i sposobach reagowania, kiedy jest się pod i wpływem

na Uczniowie przepracowywali Dány temat zajęciach ein główna postać programu – kameleon Leon – zostawał z nimi przez kilka dni w SalI, bawił się z nimi, I obserwował zachowanie i jeśli odbiegało od właściwego “zmieniał” kolor – był Wiec dla wychowawcy dodatkowym narzędziem stymulującym pożądane zachowania

Dzieci zabierały go na weekend domu, dbały o niego, a czas ten dokumentowały w stworzonej kronice

Następnie opowiadały o ty w klasie

Zauważyłam, że program ten pomógł przepracować niektóre problemy wychowawcze zgłaszane przez wychowawców, min

skarżenie i kłamstwo

Pozwolił też dzieciom lepiej się poznać i trenować rozwiązywanie kampfów, przepraszanie i wybaczanie.

EFEKTY:

– Budowanie dojrzałości emocjonalnej dzieci

– Profilaktyka zachowań agresywnych

– Kształtowanie umiejętności prospołecznych

5

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej – – wzajemne uczenie się.

W czerwcu 2018r

w ramach zajęć popołudniowych przygotowałam i przeprowadziłam czteroetapową lekcję: “Uczymy się od kolegów – tworzymy kompendium wiedzy o wodzie.” Jej celem było uświadomienie dzieciom młodszym, że uczyć można się nie tylko od nauczyciela, ale też od kolegów, natomiast uczniom starszym miała uzmysłowić celowość i sens nauki – stają sięla autorylistamid

W przedsięwzięciu wzięły udział klasy zerowe, klasa 2a i 4c

Pierwsze spotkanie odbyło się w zerówkach, które najpierw określiły źródła, z jakich można czerpać wiedzę, a po czym zapoznałam dzieci z pomysłem zaczerpnięcia wiedzy od kolegów ze starszych klas

Technicznie odbyło Sie zu następująco:

*na dużym arkuszu papieru najmłodsi uczniowie zapisali interesujący nas theme “woda”

*niebieskim kolorem, w formie mapy myśli wypisali wszystkie informacje, które posiadali o wodzie

(wg kategorii: stany skupienia, znaczenie dla człowieka, znaczenie dla zwierząt, występowanie w przyrodzie, właściwości)

*na drugim spotkaniu klasa 2a na tym samym arkuszu papieru, kolorem czerwonym, dopisała dodatkowe znane sobie dane

*na trzecim spotkaniu klasa 4c na tym samym arkuszu, kolorem zielonym, uzupełniła powstające kompendium wiedzy o kolejne informacje

* Na czwartym spotkaniu klasy zerowe analizowały powstałe Kompendium wiedzy, zwracając nie uwagę tylko na informacyjna, ale również na to, jaka droga edukacji Scherz Przed nimi, jak Wiele jeszcze Moga się nauczyć, i że warto się uczyć, von MOC Cześć młodszym przekazywać ta wiedzę

W październiku 2019r

poprowadziłam zajęcia międzyklasowe w oddziałach 1b i 2c, w których uczniowie klasy starszej stali you nauczycielami klasy młodszej

Tym razem starsi uczniowie uzupełniali wiadomości dotyczące drzew

Z licznych otrzymanych notatek klasa młodsza stworzyła lapbook’a.

EFEKTY:

– Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki

6

Opracowywanie i prowadzenie projektów edukacyjnych

– Wkwietniu 2018r

współprowadziłam Projekt „Wielkanoc“ w klasie1b

Podczas Zajec dzieci pracowały głównie w grupach: zbierały i prezentowały informacje dotyczące tradycji wielkanocnych, wykonywały kartkę wielkanocną, kompletowały święconkę, gościły Tradycyjny ludowy Pochod für gaikiem i wspólnie für gośćmi wykonywały palmy wielkanocne.

– Na przełomie maja i czerwca 2018r

współtworzyłam Projekt „Przedstawienie“ w klasie1b

Efektem końcowym tego projektu było przedstawienie z okazji dnia Matki i Dnia Ojca

Działania dzieci związane były ze wszystkimi etapami przygotowywania przedstawienia – od wyboru roli, przez przygotowanie rekwizytów, wykonanie scenografii i przygotowania oprawy muzycznej

Zanim przystąpiliśmy do prób, uczniowie podtargetini za zespoły przygotowali prezentacje na temat bohaterów biorących udział w przedstawieniu: piraci, syreny, marynarze, tancerki hula, zwierzęta zamieszkujące rafę

Każdy wykonał także prezent – ​​​​decorację: słoik z piaskiem, muszelkami i morskimi motywami

Opracowałam choreografię do tańca piratów oraz tańca hula.

– W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 prowadziłam w klasie 2b lekcje projektowe w cyklu: “Przedsiębiorczość

Jak zrealizować pomysł.” promowanym przez portal internetowy “Uniwersytet dzieci” Jak

wpaść świetny na pomysł ?

Jak gimnastykować wyobraźnię ?

Jak trenować myślenie ?

Większość tematów realizowana byla na dwóch jednostkach lekcyjnych, podczas których uczniowie doświadczali różnorodnych Form aktywności

Zazwyczaj pracowali w grupach, oglądali filmy, rozwiązywali zadania problemowe, proponowali niestandardowe Sposoby wyjścia z trudnej sytuacji, ein także wykonywali zadania praktyczne wymagające od Nicht pracy zespołowej i nieszablonowego myślenia.

– Przez 2 lata, wi klasie 1c 2c realizowałam Zajęcia z edukacji przyrodniczej zgodnie ze szkolnym Projekt

“Innowacyjna Szkoła – szkoła Przyszłości” Course zawiera scenariusze multimedialnych lekcji, na które składają się filmy, ćwiczenia interaktywne, animacje, ilustracje, piosenki, krzyżówki i rebusy multimedialne.

EFEKTY:

– Wzmocnienie wiary we własne siły, inicjatywy, poczucia sprawstwa, i przedsiębiorczości uczniów.

– Integracja klasy i budowanie umiejętności pracy w zespole.

– Różnorodność form prowadzonych zajęć..

– Każdorazowo brałam udział w przygotowywaniu klasowych występów klas 0 – 2, które wspomagałam

Były to: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Jaselka, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia, występy wielkanocne oraz na zakończenie zerówki

Pomagałam wychowawcom w przeprowadzaniu prob przygotowywaniu Dekoracji, rekwizytów, oprawy muzycznej -przygotowanie podkładów muzycznych tun piosenek, efektów dźwiękowych, obsługi sprzętu muzycznego podczas występu, czy nagrywaniu przedstawień, tworzeniu Dokumentacji zdjęciowej oraz przygotowywałam für uczniami okolicznościowe prezenty i kartki für życzeniami

Przygotowując scenariusze starałam się wplatać elementy spójne z dziecięcymi zainteresowaniami i zdolnościami.

– Byłam pomysłodawcą i głównym organizatorem wspólnego występu dwóch klas zerowych w maju 2018r

– dzieci zaprezentowały pokaz iluzji i sztuczek magicznych przeplatanych gimnastyką artystyczną i żonglerką

Elementy “Magiczne” były dla uczniów nowością, ktorej jednak bardzo chętnie się uczyły, natomiast pozostałe aktywności wynikały z posiadanych już Umiejętności i zainteresowań, które dzieci chętnie wzóskolnie wrzóskolnie rozóskolnie Sztuczki dobrałam tak, durch były Zarowno efektowne, Jak i możliwe tun opanowania przez 6- letnie dziecko

Znalazły you tu min.: lewitujący banan, czytanie w myślach, chusteczka przenikająca przez smartfon, lewitujący banknote, pojawiające się monety, szalik przenikający ciało i inside

Zauważyłam, że I wyćwiczenie sprawiało uczniom radość, a samo wystąpienie było powodem zadowolenia

Pełen występ w formie gali prowadzonej przez parę prezenterów odbył się dla rodziców, natomiast same pokazy magii obejrzały także klasy 1-3

W celu dokładnego śledzenia przez widownię drobnych rekwizytów, wykorzystałam kamerę, która na żywo przekazywała obraz przez rzutnik na duży ekran.

– W lutym 2019r

współpracowałam für nauczycielem, którego nie klasy wspomagam, w przygotowaniu kilkorga dzieci do pokazu wybranych sztuczek magicznych, które stały się z częścią przedstawienia okazji dni Babci i dziadka w klasie 2a.

– Dwukrotnie pomagałam innym nauczycielom w organizacji tygodnia Edukacji Globalnej: w 2017r

prowadziłam w klasie 1b zajęcia edukacyjno-plastyczne na temat Indonezji, w 2018r

pomagałam kompletować niezbędne do konkursów pomoce dydaktyczne.

– Pomagałam w decorowaniu sali do przedstawień, bali karnawałowych, uroczystości szkolnych

WIRKUNG:

– Doskonalenie umiejętności organizacyjnych.

– Wzbogacenie warsztatu pracy.

– Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.

– Rozwijanie dziecięcych talentów..

8

Przygotowywanie konkursów.

– Wprowadziłam i zorganizowałam obchody Międzygojęczywego Dnia W pierwszym roku mojej pracy przybrały one formę dwudniowego międzyklasowego konkursu wiedzy i umiejętności językowych dla klas 1 -3

Dla każdej z klas przygotowałam zestaw materiałów z zadaniami oraz wprowadzeniem teoretycznym do każdego z poruszanych zagadnień (gwara, błędy językowe, funkcje emotikonów w korespondencji mailowej i SMS-owej, język staropolski, dawne przyłski)

Ten etap Konkurs przeprowadzał wychowawca, on też przydzielał klasie punkty wg ustalonych zasad

Ja dodatkowo przeprowadziłam krótkie warsztaty dykcyjne

W kolejnym dniu, finał konkursu gromadził wszystkich uczniów na sali gimnastycznej

Tam przedstawiciele klas prezentowali specjalnie przygotowane poprzedniego dnia scenki i rymowanki oraz rozwiązywali ćwiczenia (tłumaczenie wyrażeń z języka staropolskiego, recytacja wiersza w konwencji komediowej/dramaty syncznej, tajemniczej, znajomo)

Nad całością czuwało trzyosobowe Jury, które przyznawało punkty i wyjaśniało wątpliwości, co poprawności rozwiązań tun.

See also  Datarati Digital Marketing Bootcamp in partnership with Salesforce and RMIT University digital marketing rmit

W klasach zerowych poprowadziłam Zajęcia połączone für konkursem międzygrupowym, którym dzieci podejmowały wyzwania für zakresu dykcji, niwelowania Błędów językowych, rozumienia emotikonów i gromadzenia synonimów.

W kolejnym roku poprowadziłam ruchowe zabawy językowe podczas długiej przerwy, oraz międzyklasowy Konkurs opierający się na ćwiczeniach słownikowych

Przygotowałam także okolicznościową gazetkę.

– W listopadzie 2018r

przygotowałam wraz z koleżanką A

Juszczak szkolny konkursu wiedzy “Jestem bezpieczny” dla klas pierwszych

W Ramach przygotowań, dzieci odbyły spotkanie für policjantem, podczas którego “wcieliłam się” w postać maskotki: policyjnej pandy Alicji.

Konkurs wymagał opracowania regulaminu, Zaproszenia Jury, zaprojektowania własnego Logo, dyplomów, zakupu nagród oraz przygotowania zestawu zadań praktycznych dostosowanych atrakcyjnością i stopniem trudności dla dzieci 7-letnich

Zakres materiału podzieliłyśmy na: bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze

Uczniowie w trzyosobowych, zmieniających się zespołach wykonywali kolejne zadania, jakimi były min

Puzzle, dobieranki, rozsypanki, konieczność segregacji, podejmowania decyzji: Pravda / fałsz, przekraczanie przejścia dla pieszych, poruszanie się “pojazdem” zgodnie ze znakami drogowymi po zaaranżowanych drogach

– Rownolegle z powyższym konkursem wiedzy odbyła się wystawa konkursowych prac plastycznych “Jestem bezpieczny w szkole, w domu, na drodze” dla klas pierwszych oraz wyłonienie trzech najciekawszych prac.

-06.05.2018r

sędziowałam w składzie jury konkursu recytatorskiego pt

“Wiosna, ach to ty” dla klas drugich, zorganizowanym przez K

Honcz i W

Dybicz

– W listopadzie2018r

sędziowałam w jury patriotycznego konkursu recytatorskiego w klasach 1-2-3 zorganizowanym przez K

Honcz i W

Dybicz

– Pracowałam także z dziećmi przygotowując je do konkursów plastycznych:

*w klasach zerowych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jesień w oczach dziecka“ organizowanego przez szkołę nr 42 w Lublinie (październik 2017r.)

* w klasach zerowych do międzyszkolnego konkursu „Pinokio w Polsce.100-lecie Odzyskania Niepodległości“ organizowany przez szkołę nr 57 – wyróżniono 3 prace (marzec 2018r.)

* dzieci z klas zerowych do międzyszkolnego konkursu plastycznego „Już wiosna“ organizowanego przez szkołę no

42 (März 2018r.)

* dzieci z klasy 1a do konkursu plastycznego “Unia Lubelska oczami dzieci” organizowanego przez 34 Filię Biblioteki Publicznej im

H

Łopacińskiego w Lublinie z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej – uczniowie zdobyli I i III miejsce oraz wyróżnienie (maj 2019r.)

– W ramach przygotowanie dzieci do Ogólnopolskiego konkursu wiedzy LEON chętnym uczniom z klasy2b zadałam samodzielne przygotowanie zestawu pytań do klasowej wersji tego konkursu

Dzieci losowały karteczkę z nazwą dziedziny wiedzy, jakiej mają dotyczyć pytania (np.: zadania tekstowe, miary czasu, ortografia, przymiotnik, czasownik, świat zwierząt itp.)

Część przygotowanego przez uczniów materiału stała się bazą lekcji otwartej, którą poprowadziłam 22.11.2019r.

– Dwukrotnie projektowałam dyplomy do szkolnego konkursu “Mistrz kaligrafii”.

EFEKTY:

– Zacieśnienie współpracy für innymi nauczycielami.

– Doskonalenie Umiejętności organizacyjnych.

– Rozwój sprawności manualnej oraz poczucia Estetyki u dzieci.

– Stwarzanie warunków prezentowania przez dzieci I Umiejętności Artystycznych tun.

– Zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu i na drogach

.- Popularyzacja dbałości o poprawność językową.

9

Podejmowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami i osobami wspierającymi rozwój dziecka

– Zarówno szkoła jak i przedszkole współpracują ze środowiskem lokalnym

Ja także brałam udział w działaniach prowadzonych pomiędzy różnymi podmiotami

Pomagałam w sprawnym przeprowadzeniu spotkania klas pierwszych i zerowych z policją, towarzyszyłam w cyklicznych wizytach klas 0-2 w Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dzielnicowym Domu Kultury “Węglin”, na organizowanych przez te placóchki

Byłam OBECNÁ na festynie osiedlowym, podczas którego wręczano nagrody zdobywcom I, III miejsca oraz w wyróżnienia konkursie dotyczącym 450 tej rocznicy Unii Lubelskiej, ktorých Tego Konkursu przygotowywałam tun, za co także otrzymałam podziękowania.

– Szkoła włącza się w liczne Akcje charytatywne, które poza wymierną pomocą potrzebującym, kształtują w uczniach postawę gotowości do pomocy

(.

2017r Grudzień, 2018r) W Ramach akcji “Gwiazdka dla Betlejem” Przygotowałam liczne ozdoby i dekoracje na szkolny Kiermasz świąteczny solche którego dochód został przeznaczony na dom dziecka w Betlejem.

– Przygotowałam dzieci z klassifiziert drugikh tun udziału w akcji „Kartka dla Powstańca „mającej na celu wsparcie dobrym słowem Powstańców Warszawskich, ein także uświadomienie Dzieciom jak wyglądała nie tak odległa przeszłość oraz budowanie Postawy szacunku i wdzięczności dla pokolenia bohaterów, ktorému zawdzięczamy dzisiejszy świat

(październik 2019r.)

– Uczestniczyłam również w wyjściach organizowanych wspólnie für rodzicami ich zakładów pracy, w Ramach edukacji zawodowej.

* Towarzyszyłam Dzieciom podczas wizyty w gabinecie dentystycznym, gdzie przeszły szczegółowy instruktarz prawidłowej Higieny jamy ustnej oraz wykonano in przegląd zębów

Mogly także dokładnie zapoznać się z wyposażeniem gabinetu i uzyskać Odpowiedzi na zadawane pytania.

* Odwiedziliśmy profesjonalne Studio NAGRAŃ, gdzie oprócz zwiedzania, dzieci nagrały piosenkę.

– Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas wielu edukacyjnych i rozwijających wycieczek, min tun: * Nałęczowa

gdzie dzieci zwiedzały park zdrojowy

*podlubelskiej piekarni, gdzie poza zwiedzaniem, brały udział w warsztatach wypiekania bułek oraz pogadanki na temat zdrowego żywienia

*Wierzchowisk, gdzie zwiedzały zabytkowy dwór i zabudowania gospodarskie oraz brały udział w święcie pieczonego ziemniaka

*Teatru Andersena, Teatru Starego, filharmonii, kina, na Stare Miasto w Lublinie

*na uroczyste otwarcie pobliskiego placu zabaw połączone ze zorganizowanymi animacjami

WIRKUNG:

– Rozwój uczniów w ramach edukacji zawodowej

– Poznanie instytucji działających na terenie miasta i powiatu

– Dbałość oder rozwój kulturalny dzieci

– Integrowanie dzieci ze społecznością lokal

– Promocja placówki w środowisku lokalnym

10

Korzystanie z konsultacji psychologa, playegniarki, lekarza i innych osób

– W czasie pracy kilkurotnie kontaktowałam you z psychologiem w związku z niepokojącym zachowaniem dziecka

Zapoznał mnie z jego Sytuacja rodzinna, która w części dużej odpowiadała za trudności w zachowaniu ucznia.

– W razie potrzeby korzystałam też z pomocy pielęgniarki Szkolnej.

– Przed objęciem obowiązków logopedy szkolnego, umówiłam się na obserwację ówcześnie prowadzonych Zajec

Zapoznałam you ze specyfiką pracy logopedycznej w placówce, możliwościami lokalowymi, zapleczem pomocy terapeutycznych

Skonsultowałam z logopedą szkolnym oraz przedszkolnym poziom umiejętności poszczególnych dzieci

W trakcie własnej logopedycznej pracy mogłam liczyć na wsparcie i pomoc poprzedniego logopedy oraz logopedy z przedszkola.

EFEKTY:

– Budowanie sprawnie współdziałającego zespołu pedagogów.

11

Włączanie rodziców do procesu wychowania w szkole i przedszkolu.

To zadanie spełniał głównie wychowawca klasy poprzez organizowanie zebrań, lekcji otwartych i konsultacji

Yes natomiast zorganizowałam i przeprowadziłam warsztaty wielkanocne z udziałem rodziców klas zerowych – oddzielnie dla każdej z klas (23

und 27

März 2018r.)

Zgromadziłam różnorodne materiały, z których rodzice wraz dziećmi, pod moim kierunkiem, wykonywali kilka prac plastyczno-technicznych: baranka z orzecha, kurczaczka w gnieździe i zajączka techniką origami.

EFEKTY:

– Integracja klasy.

– Nawiązanie bliższych relacji für rodzicami uczniów.

12 Prowadzenie dodatkowych Zajec rozwijających.

Specyficznym rozwiązaniem funkcjonującym w placówce Scherz, zrezygnowanie für klasycznej świetlicy, gut rzecz rozwijających Zajec dodatkowych

W ramach tych zajęć prowadziłam następujące cykle spotkań:

* zajęcia wzmacniające wiarę we własne możliwości, pewność siebie i pobudzające myślenie logiczne, oparte na nauce wykonywania sztuczek magicznych (styczeń – czerwiec 2018.) – odbywały się dla klas zerowych; I effect było przedstawienie dla rodziców i starszych kolegów ze szkoły

* Zajęcia “Mały Artysta” – doskonalące motorykę MALA oraz wyrabiające poczucie Estetyki, dokładność, wytrwałość, doświadczenia poszerzające plastyczne, muzyczne i recytatorskie uczniów w klasach zerowych (wrzesień 2017r -.

Czerwiec 2018r) – dzieci wykonywały prace plastyczno- -techniczne, malowały, wycinaly, wykonywaly ćwiczenia rytmiczne i muzyczne, recytowaly

*cykl “Sprawne rączki” – rozwijający sprawność manualną i percepcyjną, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami w klasie1c (wrzesień – grudzień 2018r

); podczas Zajec dzieci kolorowały, wycinały, składały wg instrukcji, układały kompozycje, wiązały sznureczki, lepiły für plasteliny itp.

* CYKL “Mnemotechniki” – rozwijający pamięć i zapoznający für różnymi sposobami uczenia się w prowadzony klasach pierwszych (wrzesień –

grudzień 2018r) – dzieci ćwiczyły umiejętność zapamiętywania metodą skojarzeń, haków pamięciowych, systemem pierwszych liter, metodą łańcuchową

* Trening myślenia twórczego -pobudzający do innowacyjnego myślenia, w klasach pierwszych (styczeń – czerwiec 2019r.) – dzieci Miały za zadanie nieszablonowo rozwiązywać przedstawione problemy, układać Geschichte na podstawie kilku wylosowanych elementów, wyszukiwać podobieństwa i Analogie w pozornie niezwiązanych przedmiotach itp.

* “Gry i zabawy dydaktyczne” – kształtujące właściwe Postawy Społecznych u dzieci, wdrażające do stosownego zachowania się w przypadku Zarowno wygrywania Jak i przegrywania, uczące przestrzegania zasad panujących podczas zabaw koleżeńskich, zaspokajające potrzebę radości zabawy i, w klasach pierwszych (styczeń -czerwiec 2019r

) – dzieci brały udział w scenkach dramowych, zabawach integracyjnych, ruchowych, turniejach wiedzy, konkursach, grały w gry planszowe.

EFEKTY:

– Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.

– Stworzenie okazji do lepszego poznania uczniów.

– Doskonalenie umiejętności wyszukiwania zadań i ćwiczeń kształtujących wybrane sfery np

pamięć, twórcze myślenie, sprawność manualną.

13.Opieka nad dziećmi z zerówki podczas dyżurów oraz wakacji w przedszkolu

Klasy zerowe mają możliwość skorzystania z placówki podczas ferii zimowych oraz przez część wakacji

W tym czasie nauczyciele pełnią dyżur, zapewniając wychowankom bezpieczeństwo i opiekę

Podejmowałam te obowiązki w czasie mojego stażu, organizując dzieciom zabawy ruchowe, integracyjne oraz zajęcia plastyczne

Korzystaliśmy z placu zabaw i boiska szkolnego.

EFEKTY:

– Zapewnienie przez placówkę stosownej opieki dzieciom zgłoszonym na dyżur wakacyjny i feryjny

Zajęcia logopedyczne prowadziłam przez jedes Semester (wrzesień – styczeń 2019r.)

Pracę rozpoczęłam od konsultacji z moją poprzedniczką, która zapoznała mnie z potrzebami podopiecznych, I postępami i trudnościami, na które należy zwrócić szczególna uwagę

Korzystając z otrzymanych informacji przeprowadziłam własna diagnozę wskazanych uczniów oraz wszystkich zerówkowiczów

Na TERAPIE zakwalifikowało 25-CIU uczniów zerowych oraz klassifiziert uczniów 16 z 1 klassifiziert – 3

Zajęcia odbywały sich raz w tygodniu dla każdego dziecka, trwały 20 minut je prowadziłam w grupach 2-4 Osobowych.

Na zajęciach wykorzystywałam różne metody pracy logopedycznej nie (Pokaz, naśladowanie, wyjaśnianie położenia narządów mowy, metoda słuchowa, metoda wzrokowa, metoda fonetyczna, pomoc mechaniczna, Spiele logopedyczne, zabawy ruchowe).

Główna część mojej pracy koncentrowała się na usprawnianiu narządów artykulacyjnych oraz wywoływaniu i utrwalaniu głosek, których dziecko dotąd wymawialo

Kolejnymi grupami zadań były: korygowanie błędów w artykulacji, kształtowanie poprawnych nawyków oddechowych, trening dykcji i płynności mowy.

Otrzymywali oni na bieżąco wskazówki i material do pracy z dzieckiem w domu

Kontaktowałam you z nimi także osobiście oraz drogą mailową

Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach oraz w domu ćwiczyły samodzielnie lub pod kierunkiem osoby dorosłej.

Do moich obowiązków należało także prowadzenie Dokumentacji logopedycznej, czyli dzienników, w których zapisywałam Ćwiczenia wykonywane für każdym dzieckiem

Na koniec semestru sporządziłam sprawozdanie z wykonanej pracy oraz każdemu dziecku napisałam opinię zawierającą opis trudności w mowie, nad jakimi pracowaliśmy, postępy, jakie uczeń poczynił, uwagi o jego zaangażowaniu wania

Opinie te przekazałam do dokumentacji dyrektora szkoły oraz wychowawcom, a Ci z kolei na semestralnych zebraniach z rodzicami wręczyli je poszczególnym rodzicom dzieci.

EFEKTY:

– W wyniku systematycznej pracy na zajęciach i w domu terapię zakończyło sukcesem czworo uczniów klas zerowych oraz pięcioro z klas pierwszych

Korygowana głoska została u nich wywołana i utrwalona.

– U 11-tu uczniów Szkolnych i 9-CIU uczniów zerówek głoska została wywołana i utrwalona w Mowie powtórzeniowej, ale jeszcze nie Udalo się jej utrwalić w Mowie potocznej.

– Poszerzenie doświadczeń für zakresu prowadzenia terapii logopedycznej.

– Doskonalenie umiejętności organizacyjnych, by w krótkim czasie przeprowadzić dużą liczbę ćwiczeń w licznej grupie uczniów.

III

§7 MwSt.2 Punkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej

Technologia komputerowa była narzędziem potrzebnym od samego początku stażu

See also  Best Choice manage bde c Update

Korzystałam z portali internetowych, by aktualizować wiedzę na temat wymogów dotyczących awansu zawodowego i procedure, jakich należy przestrzegać

Pisząc plan rozwoju zawodowego częściowo posiłkowałam się informacjami zaczerpniętymi z internetu

Potrzebne dokumenty, czyli plan rozwoju zawodowego, oraz sprawozdanie z jego realizacji powstały przy użyciu programu Microsoft Word

Mam nadzieję, iż pomoże on innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi.

EFEKTY:

– Sprawnie Tworzona i przejrzysta documentAcja.

– Świadomość ważności Dzueielia się swoja wiedzą i doświadczeniem, Także w internecie.

2

Stosowanie Technologii Komputerowej W Pracy Pedagogicznei.

W Swojej Pracy Wykorzystuję Znajomo – Microsoft Word -w programie tym piszę, pracując z dokumentami w celu i zapisu, odczytu, zamykania, formatowania und innych czynności, tworząc und modyfikując teksty, rysunki

– Malen – Programm, w którym istnieje możliwość wykonania rysunków z wykorzystaniem gotowych formatów

– Power Point – Programm do tworzenia prezentacji multimedialnych

– Audacity – Programm obróbki dźwięku, który wykorzystuję np

do skracania piosenek, wycinania fragmentów muzycznych, łączenia w całość kilku melodii, usuwania wokalu z piosenek; był on bardzo przydatny podczas opracowywania przedstawień

– Filmemacher der Witwen – Programme für obróbki filmów, wycinania poszczególnych scen, skracania, zwalniania, bądź przyspieszania; Korzystałam z niego min

podczas przygotowywania zadań konkursowych w ramach obchodów Dnia Języka ojczystego, w którym prezentowana była scene z filmu “Potop”

Powyższe programu służą mi do przygotowania scenariuszy zajęć i uroczystości, kart pracy, sprawozdań, gazetek szkolnych, ogłoszeń, projektowania dyplomów, tworzenia pomocy dydaktycznych do wykorzystania z dziećmi na zajęyciach

Pisałam także notatki zamieszczane na stronie internetowej szkoły relacjonujące klasowe wydarzenia i uroczystości

W tym celu wykonywałam i przygotowywałam również zdjęcia cyfrowe.

Otwartość na technologię umożliwia wzbogacenie lekcji o ciekawe działania

Uczniowie brali udział w zajęciach z wykorzystaniem komputera, projecter, dyktafonu, aparatu fotograficznego

Wspomagam się również kserokopiarką, skanerem, drukarką.

W trakcie stażu, w szkole został wprowadzony dziennikelektroniczny Vulcan

Po wewnętrznym szkoleniu Stal się codziennym narzędziem mojej pracy: uzupełniałam tematy, frekwencję, oceniałam uczniów oraz kontaktowałam się z rodzicami.

W placówce każdy nauczyciel ma założonego służbowego maila, poprzez którego przekazywane są informacje od dyrekcji, Zarządu, ein także między gronem pedagogicznym, co porządkuje i ułatwia komunikację.

Technologia komputerowa pozwoliła mi też na wzięcie udziału w trzech ciekawych kursach w formie e-lerning’u

Zdecydowałam się na taką, nie tylko z powodu interesującej mnie tematyki

Przekonała mnie możliwość samodzielnego wyboru czasu, w jakim przystępuje się do nauki

Przy dużej liczbie godzin szkolenia (60), wygospodarowanie niekolidujących terminów spotkań stacjonarnych mogłoby być kłopotliwe i bardziej obciążające.

WIRKUNG:

Wzbogacanie i podnoszenie atrakcyjności Zajec.

IV Abschnitt 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy für zakresu Psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień für zakresu oświaty, pomocy Społecznej lub w postępowania sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych für zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Jako nauczyciel wspomagający starałam się pomagać uczniom z trudnościami w nauce w pokonywaniu własnych ograniczeń

Czasem wynikały one z braku uważności, łatwości rozpraszania się albo wolnego tempa pracy

Znajomość sytuacji środowiskowej ucznia dawała dodatkowe światło na sposób funkcjonowania dziecka w szkole

Część uczniów posiadała opinie z Poradni, zawierające concrete wytyczne mające ułatwić im naukę, które były przeze mnie stosowane

Po zdiagnozowaniu potrzeb dziecka odpowiednio reagowałam podczas lekcji: udzielając dodatkowych informacji, tłumacząc Zagadnienia, udzielając wskazówek, bądź zu tun uważności i aktywności.

Na zajęciach dodatkowych kształtowałam w uczniach Umiejętności skutecznej nauki i łatwiejszego zapamiętywania

Podczas Zajęć Logopedycznyer Pracowałam Nad Usuwaniem Wad Wymowy, Zwłaszcza Takich, Które Mogą Mieć Wpływ na Naukę Pisania (Mowa Bezdźwięczna).

Ważne Było Dla Mnie, by Zachęcać do Aktywności Wszystkie Dzieeci, Takżefekty never

– Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

– Stymulacja uczniów wymagających wsparcia.

2.Motywowanie i wspieranie uczniów.

Wychodzę z założenia, że ​​​​dziecko, tak samo jak dorosły, chętniej przyjmie polecenie, zadanie od osoby, z którą ma dobry kontakt, którą lubi, niż od takiej, którą uważa za wrogą

Dlatego dbałam o nawiązanie pozytywnych relacji z uczniami, by czuli, ze jestem nimi zainteresowana i cieszę się z i sukcesów

StarLam się, zgodnie für zasadami oceniania kształtującego określać postępy uczniów, zauważać i podkreślać Progres, jednocześnie zachęcając tun dalszego wysiłku.

Znając uzdolnienia poszczególnych uczniów oraz ich zainteresowania starałam się dawać możliwość tun podzielenia się nimi

Uważam, że buduje to poczucie własnej wartości, zachęca do dalszego rozwoju, a świadomość odniesionego sukcesu pomaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań

Dlatego do przedstawień wplatałam elementy gimnastyki akrobatycznej, żonglerkę, śpiew solowy; zachęcałam wybrane osoby do udziału w konkursach plastycznych, matematycznych, recytatorskich

W tym celu, poza doraźnymi reakcjami, przez dwa semester prowadziłam w cykl zajęć “Spotkania z Leonem”, który w dużej mierze skupiał się właśnie na tym zagadnieniu (w sumie w pięciu klasach zerowych).

EFEKTY:

– Nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczniami.

– Rozwój dziecięcych uzdolnień.

3

Utrzymanie dyscypliny na zajęciach.

Utrzymanie dyscypliny na zajęciach Scherz podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczne i efektywne nauczanie.

Na początku każdego roku szkolnego ein także realizując projekty edukacyjne, ustalaliśmy für Grupa zbiór zasad, które Beda obowiązywały, von wszystkim dobrze się pracowało

Było to practice narzędzie, do którego można było w razie potrzeby odwoływać się w ciągu całego roku.

W placówce przyjęło się stosowanie techniki naklejek motywacyjnych

Uczniowie kolekcjonują je, dokumentując tym samym swoje sukcesy oraz ewentualne problemy

Włączyłam you w ten sposób motywacji i dyscyplinowania, by dać uczniom poczucie spójności oddziaływań wszystkich nauczycieli

Kilkukrotnie projektowałam i tworzyłam wlepki, gut użytek własny oraz innych nauczycieli.

Zauważyłam potrzebę zgłębienia podejścia tun dyscyplinowania, Wiec wyszukałam odpowiadający mi Kurs internetowy i skorzystałam für możliwości dokształcenia się w tym zakresie.

Efekty:

– Wyznaczenie jasnych zasad obowiązujących na lekcjach i podczas przerw Szkolnych.

– Zapewnienie warunków tun efektywnego nauczania.

4

Studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej.

swoją wiedzę i Umiejętności z tego zakresu doskonaliłam nie tylko na kursach, ale także przez samodzielne studiowanie literatury fachowej

Cenię sobie prenumeratę czasopisma “Bliżej przedszkola” za liczne concretene propozycje zajęć i przydatne pomoce dydaktyczne

Starałam się korzystać z propozycji książkowych sugerowanych podczas kursów, w których uczestniczyłam

Poszerzaly poruszane tematy, bądź wiązaly się z nimi

Wiele rad i wskazówek odnalazłam śledząc publikacje nauczycieli w internecie oraz na portalach edukacyjnych ( www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.oswiata.org.pl, www. publikacje.edu.pl, www.eduforum.pl, www.scholaris.pl)

Przed podjęciem obowiązków logopedy poszukiwałam oryginalnych pomocy logopedycznych i inspiracji do ciekawych form ćwiczeń

Portale logopedyczne okazały się tu bardzo pomocne (logopasja.pl, logopeda.pl, pracownialogopedy.pl)

Odświeżyłam także zagadnienia teoretyczne, by mieć pewność, że jestem dobrze przygotowana do powierzonych mi zadań.

​​​​EFEKTY:

– lepsze planowanie pracy i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz Inspiracja tun działań praktycznych.

V

§7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub w postępowania sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w ktorej nauczyciel odbywał staż

1

Aktualisiert zum Thema zmian związanych z procedurą awansu.

Zwłaszcza na początku oraz na końcu stażu, analizowałam procedure obowiązujące podczas awansu zawodowego

W moim przypadku konieczne było przedłużenie stażu i wyznaczenie nowego terminu jego zakończenia, więc zagłębiałam się również w tematykę zasad z tym związanych

Zapoznałam się z bieżącą analizą rozporządzeń MEN, Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o Systemie Oświaty.

EFEKTY:

– Przestrzeganie procedur i terminów obowiązujących podczas ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.

2

Posługiwanie się o przepisami bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść.

Podczas Stazu byłam opiekunem na licznych spacerach, wycieczkach Komunikacja miejska i wyjazdach autokarowych

Wypełniałam kartę wycieczki i pełniłam funkcję kierownika wycieczki

Dbałam, by spełnione były wszystkie niezbędne wymagania, co do bezpieczeństwa.

EFEKTY:

– Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść poza direkt placówki.

3

aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów przedszkolnych i Szkolnych.

Jako nauczyciel wspomagający, byłam odpowiedzialna za prowadzenie dziennika Zajec dodatkowych, prowadząc Lekcje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, uzupełniałam także Dziennik lekcyjny

Na zakończenie każdego semestru pisałam sprawozdanie z wykonanej pracy

W ramach prac Rady Pedagogicznej pisałam protokół z jej zebrania

Protokołowałam również zebrania zespołu do spraw edukacji wczesnoszkolnej i przygotowywałam sprawozdania ze zrealizowanych zadań – np

przeprowadzonych konkursów, projektów, wyjątkowych lekcji.

Prowadziłam także kompletną dokumentację logopedyczną.

PODSUMOWANIE

Czas realizacji planu rozwoju zawodowego był dla mnie bardzo obfity w różnorodne doświadczenia

Podnoszenie jakości pracy przybierało wiele form

Kursy i profesjonalne szkolenia pozwoliły mi pogłębić wiedzę i umiejętności z wybranych przeze mnie zagadnień, a process ten był zaplanowany i uporządkowany

Uważam jednak, że równie korzystne, a może nawet bardziej korzystne, okazały you dla mnie codzienne obserwacje pracy innych nauczycieli

Inspirowała mnie atmosfera otwartości panująca wśród grona pedagogicznego

Naturalność, z Jaką dzielili się własnymi pomysłami, materiałami dydaktycznymi, ale także trudnościami, pytaniami oraz gotowość wzajemnej pomocy, zachęcała tun wzmożonego wysiłku i dawała poczucie wspólnego celu, Jakim jelest Jakim jelest jak Wiedząc o wysokim poziomie edukacji oferowanym przez placówkę, osobiscie przekonałam się, że pracujący w niej nauczyciele również od siebie wymagają bardzo wiele

Moim celem stało you więc dołączenie do tego zespołu i włożenie w wykonywane obowiązki maksimum swoich możliwości

Czerpalam z wypracowanych i sprawdzonych sposobów organizacji imprez klasowych, konkursów i uroczystości

Bardzo CENIE sobie obserwacje codziennych sytuacji Szkolnych, drobnych interwencji wychowawczych, przejawów czujności i spostrzegawczości Kadry pedagogicznej, gdyż mam wrażenie, że takie zachowania w Naturalnych warunkach potrafią nauczyć więcej niż uporządkowane kursy.

Współpraca für innymi nauczycielami sprowadzała się także tun udziału w organizowanych przez nich lekcjach koleżeńskich, projektach, akcjach charytatywnych, wystawach, przedstawieniach

Byłam zawsze otwarta pomoc w ich przygotowywaniu na.

W trakcie Stazu sukcesywnie realizowałam wyznaczone sobie zdania, ale musiałam także wprowadzić pewne modyfikacje w Planie rozwoju zawodowego, gdyż w rwisoku zawodowego, gdyż w rwisoku szkolnym pedystorow2019 propystoowano logo pedystonowo Miko zkolnym 2019 Od tamtej pory nie prowadziłam już dodatkowych zajęć popołudniowych, ale oprócz wspomagania klas drugich zajęłam się terapią logopedyczną

Kolejne zmiany wyniknęły z konieczności przerwania stażu z powodu zaawansowanej ciąży, a potem urlopu macierzyńskiego

Zależało mi na doprowadzeniu dzieci objętych terapią logopedyczną do końca semestru, po czym w lutym 2020r

zostałam skierowana na zwolnienie lekarskie.

Pragnąc wrócić na Staz Przed upływam półtorarocznej przerwy w pracy, godząc zu jednocześnie für opieka nad małym dzieckiem, w porozumieniu für Dyrekcja wykorzystałam urlop wypoczynkowy ein następnie pracując na pół etatu dokończyłam trwający 2 lata i 9 miesięcy Staz na nauczyciela mianowanego.

Cieszę się, że zdecydowałam you na podjęcie drogi awansu, choć była ona wymagająca

Jestem świadoma ilości pozytywnych zmian, jakich dokonalam w moim sposobie pracy

Zdaję sobie sprawę, że nadal istnieją sichty, które powinnam i będę doskonalić.

Zatwierdzam. data, podpis dyrektora data, podpis nauczyciela

Jak Usunąć Wokal z Piosenki New

Video ansehen

Weitere Informationen zum Thema program do usuwania wokalu

program do usuwania wokalu Sie können die schönen Bilder im Thema sehen

 Update Jak Usunąć Wokal z Piosenki
Jak Usunąć Wokal z Piosenki Update

Weitere Informationen zum Thema program do usuwania wokalu

Updating

Schlüsselwörter nach denen Benutzer zum Thema gesucht habenprogram do usuwania wokalu

Updating

Danke dass Sie sich dieses Thema angesehen haben program do usuwania wokalu

Articles compiled by Tratamientorosacea.com. See more articles in category: DIGITAL MARKETING

Related Videos

Leave a Comment