Home » Top chmura internetowa wady i zalety Update New

Top chmura internetowa wady i zalety Update New

by Tratamien Torosace

You are viewing this post: Top chmura internetowa wady i zalety Update New

Sie sehen gerade das Thema chmura internetowa wady i zalety


Table of Contents

Energetyka jądrowa – Wikipedia, wolna encyklopedia New

ropa naftowa hydroenergetyka biopaliwa węgiel energia jądrowa energia słoneczna gaz ziemny energia wiatrowa energia geotermalna Energetyka jądrowa – zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii jądrowej , czyli energii pochodzącej z rozszczepiania jąder pierwiastków ciężkich (głównie uranu 235). Spis treści 1 Energetyka jądrowa na świecie …

+ ausführliche Artikel hier sehen

Read more

Energetyka jądrowa – zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na Skale Przemyslowa energii jądrowej, czyli energii pochodzącej z rozszczepiania Jader pierwiastków ciężkich (głównie uranu 235 | edytuj kod] énergie jądrową pozyskuje się głównie w wyniku rozszczepienia Jader atomicowych w Reaktorach jądrowych w elektrowniach jądrowych in na okrętach

jądrowych

W niewielkim stopniu wykorzystuje się énergie rozpadów promieniotwórczych np

w zasilaczach izotopowych (SNAP)

Energetyka jądrowa obejmuje również problemy związane z wydobyciem uranu, przeróbką paliwa jądrowego oraz składowaniem odpadów jądrowych

Pierwsze elektrownie jądrowe pojawiły się w latach pięćdziesiątych, dynamiczny rozwój tej dziedziny rozpoczął się w 2

połowie lat sześćdziesiątych, w związku ze wzrostem kosztów energii uzyskiwanej ze spalania Kopalin

Rozwój zehn został prawie wstrzymany po katastrofie w Czarnobylu.

W 2013 Energetyka jądrowa byla źródłem 10,7% energii elektrycznej na świecie

Łączna moc dyspozycyjn ych elektrowni jądrowych wynosiła 372 GW[2] (333 GW po odliczeniu trwale wyłączonych)

Pracowało 388 bloków energetycznych, 72 bloki energetyczne były w budowie, 50 było trwale wyłączonych i nie produkowały energii elektrycznej[2]

W 2014 w sumie 30 krajów wykorzystywało Reaktory jądrowe do produkcji energii

Elektrownie jądrowe wyprodukowały łącznie 2.359 TWh energii elektrycznej – wielkość mniejszą od produkcji w 1999 oraz Nizsza o 11,3% od Historycznego max 2.660 TWh produkcji energii jądrowej na świecie w 2006

Największy Udział energia jądrowa w produkcji energii elektrycznej na osiągnęła w roku 1993 świecie – na poziomie 17 Prozent

Poziom ten spadł do 10,4 Prozent w 2012 roku, czyli poziomu wcześniej osiągniętego w 1980[3][4][5]

Według BP, udział energii jądrowej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej spadł do 4,4 Prozent – “poziomu najniższego od 1984 roku”[6]

Dla porównania energetyka węglowa posiadała moc zainstalowaną równą 1759 GW, elektrownie wodne 566,8 GW

Poziom rocznej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wskazywał na większe wykorzystanie w nich zainstalowanej mocy (kolejno: jądrowe: 2755 TWh, weglowe 8743 TWh, wodne 3412 TWh[7])

Najwięcej energii elektrycznej uzyskiwały z energetyki jądrowej USA (Rocznie 790 TWh, 99 Reakrows), Francja (406 TWh, 58 Breakouts), Rosja (162 TWh, 34 Breakouts), Korea Płd

(132 TWh, 23 Reaktoren)[8]

Największy udział energetyki jądrowej w produkowanej energii elektrycznej miały: Francja (75 %), Belgia (51 %), Ukraine (44 %), Korea Południowa (31 %), Szwajcaria (39 %), USA (20 %) und Rosja (17 %)[7].

Zakaz oraz programy obniżania udziału i wycofywania się z energetyki jądrowej [ edytuj | edytuj kod ]

9 lipca 1997 Parlament Austrii przyjął w głosowaniu uczynienie republiki państwem antinuclearnym

Do konstytucji Republiki Austrii został wpisany zakaz budowy elektrowni jądrowych oraz zakaz składowania materiałów jądrowych a także i transportu do i przez terytorium Austrii[9]

Niemcy realizują program wyłączenia wszystkich Reaktorów jądrowych do końca 2022[10]

Francja przyjęła i realizuje program obniżenia udziału energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej do 50% w 2025[11]

Rząd Belgii przyjął program wyłączenia wszystkich Reaktorów jądrowych do 2025, gdy i wiek osiągnie 40 lat[12]

Szwajcaria zamierza wycofać się Z Energetyki jądrowej

Zamykając pierwsza Elektrownie jądrowa w 2019 roku ein ostatnia w 2034 [13].

Do Międzynarodowa 2030 Agencja Energii Atomowej przewiduje wzrost mocy Elektrowni jądrowych na i do 699 GW w wariancie maksymalnym świecie tun 400 GW w wariancie minimalnym

Od katastrofy w Fukushimie co roku globalne prognozy MAEA dotyczące mocy zainstalowanej w 2030 (minimalna i maksymalna) są obniżane[14].

Wady i zalety energetyki jądrowej [ edytuj | edytuj kod ]

Najważniejszym zarzutem jest kwestia powstawania, transportu i składowania odpadów promieniotwórczych

O ile odpady wysokoaktywne produkowane są tylko przez elektrownie jądrowe, to już odpady średnio- i nisko aktywne są produkowane w każdym rozwiniętym kraju głównie przez instytucje medyczne i naukowe

Wszystkie rodzaje odpadów są przechowywane w odpowiednich składowiskach, a wypalone paliwo często poddaje się recyklingowi

Równocześnie ilość odpadów radioaktywnych produkowanych przez elektrownie jest znikoma (ok

12 beczek rocznie) w porównaniu np

do odpadów z elektrowni węglowych (100 tys

razy więcej), które również zawierają izotopy promieniotwórcze[15]

Przewiduje się, że nowa generacja Reaktorów jądrowych opartych na torze rozwiąże problem odpadów radioaktywnych całkowicie poprzez wykorzystanie i w procesach spalacyjnych.

Kolejnym zarzutem są ogromne koszty związane z zamkniąciem poystałjoacni

W tym wypadku elektrownie jądrowe tworzą zazwyczaj fundusz, na który odkładana jest część zysków ze sprzedaży prądu

Wir Francji Scherz około 0,14 Euro centa za każdą Sprzedana kilowatogodzinę [16].

Inna ważną kwestia Scherz rozprzestrzenianie broni jądrowej związane für rozwojem Energetyki jądrowej (np

Iran, Korea Północna) oraz Zamachy terrorystyczne, stanowiące nowy wymiar zagrożenia dla instalacji jądrowych [17 ].

Kwestie bezpieczeństwa działania pojawiają się przy okazji awarii i wycieków, które w 2008 roku zdarzyły się w elektrowniach w Słowenii, Węgrzech i we Francji

Wycieki te Miały miejsce w obiegu zamkniętym Elektrowni i nie spowodowały żadnego zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego.

Pojawiają się także Gegererg wskazujące na wyczerpywanie się złóż Uranus, jednak Najnowsze badania dowodzą, że jego zasoby Starcza na najmniej kilkaset lat co

[18] Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie Reaktorów powielających, które potrafią wytworzyć więcej paliwa, niż same zużywają

Innym rozwiązaniem jest użycie toru w Reaktorach jądrowych IV generacji.

Największą zaletą energetyki jądrowej jest wysokie bezpieczeństwo i brak emisji szkodliwych dla środowiska gazów oraz pyłów

W opublikowanej w 2013 roku pracy oszacowano, że dzięki energetyce jądrowej udało się uniknąć ok

1,8 Mio

zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza z konwencjonalnych źródeł[19]

Energetyka jądrowa jest także najbardziej skondensowanym źródłem energii obecnie wykorzystywanym przez człowieka

Światowe zasoby materiałów rozszczepialnych pozwalałyby na pokrycie wszelkich potrzeb Energetycznych ludzkości na Wiele tysięcy lat kwestie tę porusza się w również kontekście przewidywanego w nieokreślonej przyszłości wyczerpania się złóż paliw kopalnych.

osobny artykuł: Statyczna teoria zasobów.

Ekonomika Elektrowni jądrowych [edytuj |

edytuj kod ]

W 2009 roku badacze z MIT ustalili, że koszt kilowatogodziny z elektrowni jądrowej auf 0,084 $[20]

Z wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej z grudnia 2013 wynika, ZE nowo budowane Elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii iw w Polsce 2020 (początek dekady, w ktorej miałyby zostać uruchomione) Béda wytwarzały droższą Energie od energii ze źródeł odnawialnych: elektrownia jądrowa 477,2 PLN / MWh, morskie farmy wiatrowe 451,7 PLN/MWh, elektrownie na biomasę 345,7 PLN/MWh, lądowe farmy wiatrowe 321,8 oraz elektrownie fotowoltaiczne 318,9 PLN/MWh[21][22].

Ekonomika nowych elektrowni jądrowych jest kwestią kontrowersyjną, co wynika z różnych podejść do tego problemu, jak również z tego, że z wyborem źródła energii wiążą się inwestycje warte wiele miliardów dolarów

Porównanie z innymi metodami pozyskiwania energii zależy od założeń przyjętych w odniesieniu do czasu trwania budowy oraz finansowania kapitału dla elektrowni jądrowych

Szacowane koszty muszą także obejmować koszty zamknięcia elektrowni i przechowywania odpadow Nuclearnych

Z drugiej strony środki podejmowane dla złagodzenia ocieplenia klimatu, takie jak podatek weglowy czy handel emisjami, mogą poprawiać opłacalność energetyki jądrowej

W ostatnich latach zmniejsza się wzrost zapotrzebowania na energię, a finansowanie inwestycji w energetykę stało się trudniejsze, co pociąga za sobą różne rodzaje ryzyka[23]

W Europie Wschodniej część długoterminowych projektów boryka się z trudnościami w znalezieniu źródeł finansowania, między innymi budowawni jądrowej w Belene w Bułgarii czy dodatkowych Reaktorów w Cernavodzie w Rumwestunii, a częwśwć in częwśwć Innym Bericht Probleme dla projektów nuklearnych Scherz także Dostępność taniego gazu i bezpieczeństwo jego dostaw przyszłości w [23].

W analizie ekonomiki Energetyki jądrowej trzeba wziąć także pod uwagę kwestie Tego, kto ponosi przyszłe ryzyko z tytułu nieprzewidywalności Elektrowni atomowych

Jak na razie elektrownie nuklear zbudowały przedsiębiorstwa znacjonalizowane lub regulowane przez państwo[24], gdzie wiele rodzajów ryzyka związanych z kosztami budowy, pracą, cenami paliwa, wypadkami itd

było ponoszonych raczej przez kundenów niż przez producerntów

Co więcej, z uwagi na wymiar odpowiedzialności za wypadek Nuclearny, całkowity koszt ubezpieczenia jest zasadniczo ograniczany przez rząd, co amerykańska Jądrowa Komisja Regulacyjna uznała za znaczącą dotację[25]

Wiele krajów obecnie zliberalizowało swoje rynki energii elektrycznej mte sposób, że koszt wspomnianych niebezpieczeństw, jak również ryzyka pojawienia się tańszych alternatyw Przed zwróceniem się nakładów pokrywają konstruktorzy i operatorzy Elektrowni, ein nie KONSUMENCI, co prowadzi tun innej oceny ekonomiki nowych Elektrowni jądrowych [26].

Liczba miejsc Pracy Powstająca Przy Rocznej Produkcji 1 TWh Energie Elektrycznej Wynosi DLA: Elektrowni Jądrowej – 75, Gazowej – 250 DO 265, Węglowej – 370 AW przypadku Energetyki Wiatrowej OD 918 Do 2400 [27].

należy również Zauważyć, że Większość często podawanych szacunków kosztów budowy i eksploatacji nie zawiera kosztów zamknięcia bloku/utylizacji po okresie istnienia elektrowni jądrowej (zazwyczaj 3-6 Jahrzehnte)

Jest to o tyle istotne, iż elektrowni jądrowej nie da się bezpiecznie “wygasić” w ciągu chwili tylko należy schłodzić Reaktor, a zazwyczaj wymaga to również pobrania energii

Sam sposób schładzania może również być tańszy lub droższy – w zależności od usytuowania elektrowni i możliwości wykorzystania wody morskiej

Do tego czynnikiem zmieniającym koszty na większe lub mniejsze jest bezpośrednie otoczenie Elektrowni –

Same odpady mogą być (

Np przyszła elektrownia Szwedzka) składowane i utylizowane pod Elektrownia albo wręcz PLACI się obcym państwom i firmom lub instytucjom za wykonanie tej niezbędnej pracy (np polskireaktor doświadczalny)

Tak Wiec Sama metoda budowy, otoczenie oraz zasobność w Surowce, Kadry i przepisy prawne Moga powodować duże zmiany niezbędnych tun poniesienia kosztów produkcji, sprawiając, ZE Sama elektrownia jądrowa może być całkowicie nieopłacalnym albo najtańszym źródłem energii [28] [29].

i wypadki bezpieczeństwo [edytuj | edytuj kod ]

Na skutek trzęsienia ziemi, tsunami oraz awarii systemów chłodzenia w elektrowni jądrowej Fukushima I, a także problemów w innych jednostkach Nuclearnych, 11 marca 2011 r

w Japonii ogłoszono stan zagrożenia Nuclearnego

Był to pierwszy przypadek zagrożenia Nuclearnego w Japonii, ewakuowano 140 tysięcy osób zamieszkałych w obrębie 20 km odwni[30]

Wybuchy i pożary spowodowały niebezpieczny wzrost poziomu promieniowania, co doprowadziło do załamania na japońskiej giełdzie i masowego wykupowania zapasów z supermarketów[31]

Wielka Brytania, Francja i niektóre inne państwa doradzały swoim obywatelom opuszczenie Tokio, w odpowiedzi na obawy przed rozprzestrzenieniem promieniotwórczego zanieczyszczenia

Platts poinformował, że “kryzys w japońskich elektrowniach jądrowych w Fukushimie sprowokował państwa będące największymi Konsumentami energii tun rewizji bezpieczeństwa swoich reaktorów oraz wywołał wątpliwości co tun tempa rozwoju Energetyki jądrowej i skali planowanych inwestycji na całym świecie” [32]

W März 2011 r

Unia Europejska zdecydowała, że ​​​​Reaktory Nuclearne we wszystkich 27 państwach członkowskich powinny zostać poddane testom bezpieczeństwa[33].

Wypadki w elektrowniach jądrowych o stratach przekraczających 300 Mio

: 5 Daten Miejsce Opis Koszty 7 grudnia 1975 Greifswald, NRD Błąd Elektryka powoduje pożar w głównym zbiorniku, co powoduje zniszczenie systemu kontroli i 5 głównych Pomp chłodzących 443 Mio

USD 22 lutego 1977 Jaslovské Bohunice, Czechosłowacja Znaczna korozja reaktora i radioaktywność na Elektrowni, Konieczna obszarze całkowita Likwidacja 1,7 MLD USD 28 marca 1979 Middle, Pennsylvania, USA awaria systemu chłodzenia i częściowe stopienie rdzenia w Elektrowni Three Mile Island 2,4 MLD USD 9 marca 1985 Athens, Alabama, USA awaria podczas uruchamiania doprowadziła doprowadziła tun zawieszenia działania wsechwelektrowni jednostek Browns trz Fähre – Ich praktiziere została wznowiona 1991 (Reaktor 2), 1995 (Reaktor 3) und 2007 r

1,83 MLD USD 11 kwietnia 1986 Plymouth, Massachusetts, USA ZSRR wybuch w Elektrowni i stopienie reaktora spowodowały śmierć 31 osób, oraz wymusiły ewakuację 300.000 mieszkańców für najbardziej skażonych obszarów dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i Rosji, ein radioaktywna chmura przemieszczała się po Europie 6.7 MLD USD 31 marca 1987 Delta, Pensylwania, USA Zamknięcie Reactorów 2 i 3 elektrowni jądrowej Peach Bottom z powodu awarii systemu chłodzenia i niewyjaśnionych problemów ze sprzętem 400 Mio

USD 2 września 1996 Crystal River, Floryda, USA Awaria systemu kontroli wymusza zamknią Reaktor Elektrowni Crystal River

See also  Best samsung wlan drucker installieren New Update

84 Mio

Crystal River Broń jądrowa [ edytuj | edytuj kod ]

Wiele technologii i materiałów zanych z tworzeniem programów energetyki jądrowej może zostać wykorzystane w dwojaki sposób, a więc także do produkcji broni Nuclearnej

W takim wypadku program energetyki Nuclearnej może służyć do budowy bomby atomowej czy tajnych programów jądrowych (np

irańskiego[37])

Fundamentalnym celem globalnego bezpieczeństwa jest zminimalizowanie ryzyka proliferacji Nuclearnej związanego z ekspansją energii jądrowej

Energetyka jądrowa a środowisko [ edytuj | edytuj kod ]

Opublikowana przez Benjamina K

Sovacoola w 2008 r

Synteza 103 badań na temat oddziaływania energii jądrowej na środowisko pokazała Ze wartość emisji dwutlenku WEGLA w Elektrowni jądrowej w ciągu całego cyklu pracy wynosi 66,08 g / kWh, Co było wartością Srednia z10 zredniścią Srednia Dla porównania wyniki energii wiatrowej, hydroelektryczności, energii słonecznej oraz fotowoltaiki wynoszą odpowiednio 9-10 g/kWh, 10-13 g/kWh, 13 g/kWh oder 32 g/kWh[38]

Porównanie analiz cyklu życiowego (LCA) emisji dwutlenku wegla pokazuje energię kernarną jako porównywalną do odnawialnych źródeł energii[39][40]

Ten wniosek jest podważany przez inne badania [38]

edytuj kod ]

Debata na temat energii jądrowej dotyczy kontrowersji[42][43] towarzyszących rozwojowi i stosowaniu Reaktorów Nuclearnych do wytwarzania energii elektrycznej z paliwa jądrowego dla celów pokojowych

Szczyt tej debaty przypada na lata 70

i 80., kiedy w niektórych państwach “osiągnęła intensywność bez previewnsu w historii kontrowersji technologicznych”[44][45]

Zwolennicy energii Nuclearnej uważają, że jest to zrównoważone źródło energii, które zmniejsza emisje weglowe i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne poprzez zmniejszanie zależności od importowanych źródeł energii[46]

Utrzymują, że energetyka jądrowa praktycznie nie wytwarza konwencjonalnych zanieczyszczeń powietrza, takich jak gazy cieplarniane i smog, w przeciwieństwie do jej głównej alternatywy w postaci paliw kopalnych

Wierzą także, że energia Nuclearna jedynym dostępnym dla większości państw zachodnich sposobem na osiągnięcie niezależności energetycznej

M

King Hubbert uważał, że zasoby ropy wkrótce się wyczerpią, a uran ma większą przyszłość jako źródło energii[47]

Zwolennicy Energetyki jądrowej sadza, ZE ryzyko związane z przechowywaniem odpadów radioaktywnych jest NISKIE i może być Jeszcze zmniejszone przez Zastosowanie najnowszych technologii w nowoczesnych reaktorach, ein poziom bezpieczeństwa działania Elektrowni jądrowych w świecie Zachodnim jest doskonały w porównaniu do innych rodzajów Elektrowni [48]

Przeciwnicy podkreślają, że energia Nuclearna stwarza wiele zagrożeń dla ludzi i środowiska[49][50][51]

Wskazują na ogromne ryzyko związane z transportem i przechowywaniem odpadów radioaktywnych, niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania broni jądrowej i terroryzmu, zagrożeniami dla zdrowia i szkody dla środowiska wynikające z nudobywania [uradobywania]

Zauważają także, że Reaktory same w sobie są ogromnymi, złożonymi maszynami, w których możliwe są awarie, a w przeszłości mieliśmy do czynienia z poważnymi wypadkami Nuclearnymi[35][54]

Przeciwnicy energetyki jądrowej nie wierzą, że ryzyko związane z funkcjonowaniem reakków Nuclearnych może być zmniejszone poprzez zastosowanie nowych technologii

Podkreślają także, że gdy będziemy rozpatrywać wszystkie fazy pozyskiwania energii jądrowej (łącznie z wydobywaniem uranu i likwidacją elektrowni), energia jądrowa nie jest niskowęglowym źródłem energii[55][56][57]

Argumenty opłacalności i bezpieczeństwa są podejmowane przez obie strony.

Organizacje związane z energią jądrową [ edytuj | edytuj kod ]

Od około 2001 pojęcia “renesans Nuclearny” używa się dla określenia możliwej odnowy przemysłu energii jądrowej, spowodowanej przez rosnące ceny paliw kopalnych oraz dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarniany

Odrębnym czynnikiem jest także zdolność do zapewnienia nieprzerwanych dostaw elektryczności na poziomie krajowym

Jak Mawiają Francuzi, „Nie mamy węgla, nie mamy ropy, nie mamy gazu, nie mamy wyboru“[61]

Poprawa bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz słabnąca pamięć o najbardziej znanych wypadkach nuklearnych für przeszłości (Three Mile Island 1979 wiw Czarnobyl 1986), jak o również przekraczaniu zakładanych kosztów budowy Elektrowni w latach 70

i 80

powodują spadek Społecznego oporu Przed budowa nowych Elektrowni jądrowych [62 ]

Jednocześnie zidentyfikowano różnorodne bariery dla renesansu Nuclearnego

Obejmują one: niekorzystną ekonomikę w porównaniu do innych źródeł energii, niewielki wpływ na spowalnianie zmiany klimatu, słabości przemysłu jądrowego i braki w personelu oraz nierozwiązany problem odpadów Nuclearnych

To także obawy o nowe awarie, bezpieczeństwo, proliferację broni jądrowej[63][64][65]

Rozwój energetyki jądrowej może zostać powstrzymany także w wyniku nieprawidłowości w japońskich sektorze Nuclearnym ujawnionych przez WikiLeaks w związku z katastrofą w Fukushimie

“Guardian” opublikował, że zdaniem posła Taro Kono japońskie resorty gospodarki, handlu i przemysłu utrzymują przestarzałe standardy radioaktywności, hamują rozwój sektora energii odnawialnych, nie rozwiązały kwestii składowania fakttus ów dowałakty orwa

incydentów atomicowych oraz rzeczywistych kosztów i wad elektrowni Nuclearnych[66]

Nowereaktory jądrowe, będące w budowie w Finlandii i Francji, miały przyczynić się do renesansu Nuclearnego, ale borykają się z problemami opóźnienia i przekraczają 2-3 krotnie zakładany budżet[67][68][69]

W Chinach buduje się obecnie 25 nowych Reaktorów[70], a kolejne powstają w Korei Południowej, Indiach i Rosji

Z drugiej strony co najmniej 100 starszych i mniejszych reaktorów “prawdopodobnie zostanie zamkniętych w ciągu najbliższych 10-15 lat” [71] ein przemysł jądrowy nawet nie odbudowuje swoich Historycznych mocy wytwórczych – trudno zatem mówić o renesansie Energetyki jądrowej [72].

Przyszłość przemysłu Kernnego [ edytuj | edytuj kod ]

Według Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego, na świecie w dekadzie lat 80

średnio co 17 dni uruchamiano haben nowy Reaktor jądrowy, a do 2015 r

wskaźnik ten teoretycznie mógłby wzrosnąć (choć scherzte nie, obecnie planowane) – o jeder neue Reaktor 1000 MWe co 5 dni[73]

W 2008 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stwierdziła, że ​​​​moc wytwórcza EJ może się podwoić do 2030 r., chociaż może to być niewystarczające, by zwiększyć udziałczety jądrowej energii7]

Po katastrofie w Fukushimie w raporcie World Energy Outlook 2011 New Policies, MAEA obniżyła oczekiwany wzrost mocy wytwórczych do 60% do 2035, w porównaniu do planowanych 90% rok wcześniej[73]

Takt 1 mit Tennessee

Rozpoczął practice 7 lutego 1996

Często przytacza się go jako dowód sukcesu globalnej kampanii na rzecz wycofania energii jądrowej

Jednak Zarowno w Stanach Zjednoczonych, Jak iw Europie Nadal kontynuuje sich inwestycje w badania i rozwój energii nuklearnej ein część ekspertów przemysłu nuklearnego [75] przewiduje, ZE niedobory energii elektrycznej, rosnące CENY paliw kopalnych, globalne ocieplenie, emisje metali ciężkich w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi, nowe technologie oraz krajowe bezpieczeństwo energetyczne doprowadzą do ponownego wzrostu popytu na elektrownie jądrowe

Przeciwnicy energetyki jądrowej wskazują na potencjał zwiększania efektywności energetycznej oraz szybko spadające ceny odnawialnych źródeł energii jako konkurencję, która powoduje spadek zainteresowania energetyką jądrową[76].

Przeszkodę w budowie nowych elektrowni Nuclearnych stanowi fact, że tylko kilka koncernów na świecie posiada zdolność do produkcji jednoczęściowych ciśnieniowych zbiorników Reaktora[77], które są niezbędne w wiciększo

Przedsiębiorstwa na calym świecie składają zamówienia na te zbiorniki z kilkuletnim wyprzedzeniem

Inni wytwórcy usiłują stosować zastępcze rozwiązania, łącznie z wytwarzaniem komponentów własnymi środkami bądź poszukują sposobu na budowę podobnych zbiorników przy użyciu alternatywnych metod[78]

Kolejnym sposobem na tej ominięcie przeszkody Scherz budowa reaktorów nie które wymagają zastosowania jednoczęściowych zbiorników ciśnieniowych, jak na przykład kanadyjskie reaktory CANDU- czy reaktory IV generacji chłodzone Sodem (SFR).

W Chinach buduje się 25 reaktorów nowych, ein według planów ma być I jeszcze więcej [70], W Stanach Zjednoczonych licencje prawie połowy Reaktorów przedłużono do 60 lat[79], a poważnie rozważane są plany budowy kolejnych 12 Reaktorów[80]

Chiny mogą zrealizować swój długoterminowy plan dysponowania zdolnością Nuclearną rzędu 40 tysięcy megawatów 4 do 5 lat przed planowanym terminem[81]

Jednakże, zgodnie für wynikami badań rządowych, Chiny nie Moga “Zbyt szybko wybudować Zbyt wielu reaktorów nuklearnych” muszą bowiem uniknąć problemów für brakami paliwa, sprzętu i wykwalifikowanego personelu [82].

amerykańska jądrowa Komisja Regulacyjna i Departament Energii USA zainicjowały badania nad budowa reaktorów na lekka wodę, które mają doprowadzić tun wydłużenia o 20 lat dotychczasowych 60 letnich licencji reaktorów przy zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa, co może przyczynić się do “poprawy bezpieczeństwa energetycznego USA, przy możliwym wzroście emisji gazów cieplarnianych i nierównowagi między popytem i podażą energii elektrycznej” [83 ].

W 2010 rząd prezydenta Obamy uruchomił nowe gwarancje kredytowe oraz szczególną formę ubezpieczenia od ewentualnego „załamania procesu legislacyjnego“ (Zusammenbruch im Regulierungsverfahren), która ma zwiększyć stabilność wy prawną inwestdroychji

Do 2020 planowane jest uruchomienie 30 nowych ORE

Jedna für proponowanych innowacji jest ścisła standaryzacja konstrukcji reaktorów, co ma służyć z jednej strony zwiększeniu I bezpieczeństwa (standaryzacja zabezpieczeń i procedur) az drugiej strony obniżyć koszty konstrukcyjne operacyjne i [84].

W 2011 sześćdziesiąt krajów ogłosiło rozpoczęcie programów nuklearnych (co nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem budowy EJ a tym bardziej uruchomieniem elektrowni)[85]

W 2012 Japan, do tej pory czerpiąca 1/3 energii z elektrowni jądrowych, wyłączyła wszystkie swoje 50 Reaktorów[86]

Ponowne i uruchomione może zabrać nawet kilka lat[87], a wokół tematu toczy się burzliwa dyskusja między rządem, partiami opozycyjnymi, samorządami[88].

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Elliot, David, (2007)

Nuklear oder nicht? Hat Atomkraft einen Platz in einer nachhaltigen Energiezukunft? , Palgrave.

, Palgrave

Falk, Jim (1982)

Global Fission: The Battle Over Nuclear Power , Oxford University Press.

, Oxford University Press

Ferguson, Charles D., (2007)

Kernenergie: Vorteile und Risiken abwägen Council on Foreign Relations

Rat für auswärtige Beziehungen

Herbst, Alan M

und George W

Hopley (2007)

Nuclear Energy Now: Warum die Zeit für die am meisten missverstandene Energiequelle der Welt gekommen ist , Wiley.

, Wiley

Schneider, Mycle, Steve Thomas, Antony Froggatt, Doug Koplow (August 2009)

The World Nuclear Industry Status Report , Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Walker, J

Samuel (2004)

Three Mile Island: Eine Nuklearkrise in historischer Perspektive, University of California Press.

Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań Update

Video unten ansehen

Weitere hilfreiche Informationen im Thema anzeigen chmura internetowa wady i zalety

Pora na zestawienie trzech wariantów korzystania z chmury – jakie wady oraz zalety kryją się za każdym sposobem korzystania z usług chmurowych, na który możemy się zdecydować? Odpowiedź znajdziecie w tym materiale!
0:00 Wprowadzenie
0:55 #Chmuraprywatna
1:07 Zalety chmury prywatnej
1:51 Wady chmury prywatnej
2:17 #Chmurapubliczna
2:50 Zalety chmury publicznej
4:04 Wady chmury publicznej
5:08 #Chmurahybrydowa
5:59 Sugestie dot. chmury hybrydowej
6:20 Który model wybrać?
6:55 Podsumowanie
Jako oficjalny Partner Google od 2014 roku wdrażamy Google Cloud Platform w firmach i organizacjach, szkoląc przy tym pracowników z obsługi wszystkich dostępnych w nim funkcjonalności.
Dołącz do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/googlecloudplatformpolska/

Zajrzyj na naszą stronę i dowiedz się więcej na temat Google Cloud Platform https://fotc.com/pl/google-cloud-platform/
Obserwuj nas w social media:
Facebook https://www.facebook.com/fotcpolska
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/fotc-polska/

chmura internetowa wady i zalety Einige Bilder im Thema

 New Update Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań
Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań Update

Raport: Domowe serwery NAS – jaki wybrać, czym się różnią … Update

23/03/2022 · Utworzona za pomocą NAS-a chmura nie ustępuje rozwiązaniom komercyjnym, a wśród jej funkcji znajdują się także tak zaawansowane, jak rozpoznawanie twarzy i obiektów na zdjęciach oraz …

+ Details hier sehen

Read more

NAS (Network Attached Storage) an samodzielny dysk sieciowy pracujący w ramach domowej lub firmowej sieci lokalnej

Termin zehn jednak nie opisuje dokładnie możliwości takich urządzeń, a zdecydowanie lepszym ich określeniem jest serwer

Nowoczesne NAS-y to już nie tylko sprzęty do magazynowania oraz udostępniania danych i twowrzenia kopii bezpieczeństwa

Dzięki zaawansowanym systemom operacyjnym dyski sieciowe mogą pełnić funkcje serwerów WWW, poczty elektronicznej, multimedialnych centrów rozrywki, osobistej chmury z funkcją rozpoznawania na zdjęciach obiektów i twarzy, monitoringu oraz wiele więcej

Mnogość funkcji oraz cały czas rosnąca ilość danych, którymi się posługujemy oraz obecność w domach i firmach rosnącej liczby urządzeń sprawiają, że na zakup NAS-a decyduje się coraz więcej osób

Jednak zakup takiego sprzętu powinien być przemyślany, bo za niektóre modele trzeba zapłacić wysoką kwotę

W tym poradniku pomożemy dobrać dysk sieciowy do domu oraz firmy

Na początku trzeba zaznaczyć, że zakupiony i uruchomiony NAS bedzie miał tylko podstawowe funkcjonalności – czyli udostępnianie plików, zarządzanie użytkownikami

Tak jak w smartfonie, także i popularnych systemach obsługujących NAS-y można doinstalować wymagane funkcje

Kolejne modele różnią się wydajnością liczbą zatok na dyski twarde i wyposażeniem, ale o tym w dalszej części materiału.

NAS w domy i małej firmie, co to właściwie jest za urządzenie?

NAS-y do zastosowań domowych i w małych firmach to w większości przypadków komputery zamknięte w niewielkiej obudowie (jej rozmiar zależy głównie od liczby dysków twardych, które można w niej zamontować)

Oferują one kilka portów USB, przewodowe karty sieciowe, a czasem także złącze HDMI pozwalające podłączyć je bezpośrednio do wyświetlacza

Mózgami NAS-ów są procesory ARM lub x86, jednak w większości są to modele niskonapięciowe niestosowane w tradycyjnych komputerach ze względu na niewystarczającą wydajność

W dyskach sieciowych sprawdzają you za to bardzo dobrze

Ważnym elementem wpływających na wydajność NAS – ein Scherz ilość RAM

Najtańsze modele wyposażane są w 512 MB or 1 GB pamięci operacyjnej, jednak w większości przypadków bedzie to za mało, żeby komfortowo korzystać z pełni funkcji dysku sieciowego

Zdecydowanie lepiej wybierać Modelle z 2 oder 4 GB RAM

Choć większość dysków sieciowych na rynku oferuje jedną lub dwie karty sieciowe 1 GB/s, to coraz częściej pojawiają się w sprzedaży models z sieciówkami 2,5 GB/s lub szybszymi

Przydatne są one, kiedy z dysku sieciowego korzysta więcej niż den użytkownik jednocześnie, lub przesyłane są do niego i pobierane duże porcje danych

Skraca zu czas wykonywania operacji i poprawia comfort korzystania zu urządzenia

Wymaga to jednak połączenia z kompatybilnym ruterem.

NAS – czy to dobry pomysł do domu lub firmy?

Foto: QNAP

Ilość generateowanych przez nas danych systematycznie rośnie

Sprawia to, że często zapominamy o bardzo ważnej rzeczy, jakim jest bezpieczeństwo naszych plików

Dzięki NAS-owi możemy zautomatyzować tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z komputerów i smartfonów

Backup to podstawowa funkcja pozwalająca na dysku sieciowym przechowywać copy danych i nie martwić się o i utratę

Jednak NAS to coś więcej, bo poręczne aplikacje mobilne pozwalają z niego zbudować całkowicie prywatną chmurę

Korzystając z publicznych usług jak Dysk Google czy OneDrive godzimy się na to, że I dostawcy będą mieć dostęp do naszych plików, a to nie jest najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę często bagatelizowaną przez użćnikwaśytkow

See also  Top avi in vob umwandeln New Update

Utworzona za pomocą NAS-a chmura nie ustępuje rozwiązaniom komercyjnym, a wśród jej funkcji znajdują się także tak zaawansowane, jak rozpoznawanie twarzy i obiektów na zdjęciach oraz monitoringu

Możliwe jest to dzięki sztucznej inteligencji, a wszystkie obliczenia odbywają you lokalnie na dysku sieciowym, a nie serwerach zewnętrznych.

Także w firmie NAS znajdzie wiele zastosowań

Oprócz wspomnianych wcześnie pozwoli zorganizować odpowiedni dostęp do plików na poziomie użytkowników, szybką i bezproblemową wymianę danych, może obsługiwać różnego rodzaju bazy danych oraz systemy CRM, być serwerem strony, np

intranetu.

NAS, a może jednak coś innego

Dyski sieciowe dostepne w sklepach to rozwiązania gotowe do pracy po podłączeniu zasilania i zainstalowaniu w nich nośników danych

Scherzen Sie niemals mit jedem sposób na podłączenie do sieci domowej oder firmowej dysku sieciowego

Every z popularnych sposobów na to jest wykorzystanie starego komputera lub laptopa i instalacja na nim systemu operacyjnego TrueNAS Core (wcześniej rozwijanym pod nazwą FreeNAS)

Ciekawą alternatywą pozwalającą zbudować własnoręcznie NAS-a są mini komputery Raspberry Pi, które bardzo dobrze sprawdzają się w takich zastosowaniach.

Foto: Komputer Świat

Funkcje pozwalające stworzyć w prosty sposób dysk sieciowy oferuje obecnie coraz większa liczba routerów

Po podłączeniu do Nich Zewnętrznego Dysku USB Możliade Jest Sconfunknie Urządzenia Tak, żeby Służyło Jako Dysk SCIOWY, Jednak W Takich Przypadkach TRZEBA LICZYć Się z Nieco mniejszą Liczbą Dostęcz Siępnych Funkcji.

Jak Poł.czyk Podstawową metodą zarządzania dyskiem sieciowym jest podłączenie się do niego poprzez przeglądarkę internetową

Po w pisaniu w pasku adresu IP NAS-a można się na nim zalogować i otrzymać dostęp tun graficznego interfejsu systemu operacyjnego oraz wszystkich narzędzi zainstalowanych na urządzeniu.

Um jednak niejedyna opcja zarządzania sieciowym.dyski producenci popularnych modeli przygotowali Wiele aplikacji pozwalających zarządzać poszczególnymi funkcjami urządzenia oraz monitorować jego stanu

Dostęp do NAS-a można uzyskać także za pomocą usług oferowanych przez producerntów

Jeśli chcemy skorzystać z bezpiecznego połączenia z urządzeniem, ale znajdujemy się poza siecią lokalną, możemy zrobić to przez chmurę

Dzięki temu dostajemy dostęp do NAS-a jak przy połączeniu w sieci lokalnej.

Systemy operacyjne

Jednym z ważniejszych elementów dysku sieciowego jest jego oprogramowanie

To ono odpowiada za możliwości oferowane przez urządzenie

Liczy you never tylko system operacyjny, ale także aplikacje na not zainstalowane oraz te, które można pobrać z dostępnego repocytorium

Rynek NAS-ów został zdominowany przez dwie firmy: Synology oraz QNAP, które różnią się nieco podejściem do oferowanych na swoich urządzeniach systemów operacyjnych

Synology kładzie nacisk na mniejszą liczbę dostępnych aplikacji, jednak stara się cały czas dodawać do nich nowe i pracuje nieustannie nad i niezawodnością

QNAP ma nieco inne podejście, bo oferuje dużo większą liczbę aplikacji dostępnych na swoich urządzeniach oraz w oficjalnych repozytoriach, z których można pobierać i instalować dodatkowe programy.

Foto: QNAP

W OBU przypadkach mozliwe Scherz także korzystanie für nieoficjalnych repozytoriów für aplikacjami, które tworzą entuzjaści skupienie wokół wybranych ekosystemów, co pozwala rozszerzyć możliwości dysku sieciowego o nowe możliwości.

Systemy operacyjne przeznaczone dla dysków sieciowych nie ustępują Oprogramowaniu przeznaczonemu dla komputerów osobistych

Oparte są na Linuksie, dzięki czemu oferują szybkie działanie oraz graficzny interfejs użytkownika, który ułatwia obsługę dysku sieciowego.

Różnice i podobieństwa w budowie NAS-ów

Liczba zatok na nośniki

Na pierwszy rzut oka dyski sieciowe różnią się od siebie liczbą zatok, w których można zainstalować dyski twarde

Podstawowe modele pozwalają na korzystanie z jednego HDD, ale never jest to optymalne rozwiązanie, never pozwala stworzyć macierzy RAID, dzięki której można zabezpieczyć przechowywane na not dane

Taką możliwość dają modele przynajmniej 2-zatokowe

W takich urządzeniach po utworzeniu macierzy RAID1 wszystkie pliki przechowywane są jednocześnie na dwóch dyskach, dzięki czemu w przypadku awarii jednego z nich, użytkownik ma nieprzerwany dostęp do danych

W modelach 4-zatokowych możliwe jest utworzenie macierzy RAID wyższych poziomów, co pozwala nie tylko zabezpieczyć pliki, ale także przyspieszyć wykonywane na nich operacje

Niektóre modele NAS-ów pozwalają także na montaż dysków SSD NVMe, które mogą służyć za magazyn danych lub za pamięć podręczną dla macierzy, co dodatkowo przyspiesza pracę urządzenia

W domowych zastosowaniach wystarczy dwuzatokowy Modell, nie trzeba nawet tworzyć macierzy RAID, w celu bezpieczeństwa można skonfigurować wbudowane w każdy NAS oprogramowanie do robienia backupu – na przykład, żeby kluczowe dla nas dane były kopiowane na drugi dysk w czasie ustalonym (codziennie um 21:00 ).

Prozessor und RAM

Foto: Computer Świat

Dla wydajności każdego serwera ważna jest moc obliczeniowa

Przed zakupem NAS-a warto dobrze przemyśleć, do jakich celów będzie służył, żeby odpowiednio dobrać CPU oraz ilość pamięci RAM

W podstawowych zastosowaniach, jak magazynowanie danych, prywatna chmura czy strumieniowanie multimediów do różnych urządzeń dobrze sprawdzą się procesory ARM jak Annapurna Labs Alpine z serii AL, Realtek z rodziny RTD czy Marvell Armada

W przypadku bardziej zaawansowanych zadań jak chociażby rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lub monitoringu, bazy danych w firmie, serwer www ze sporym ruchem, lub obsługa systemu smarthome (Domoticz, czy Home Assistant) lepiej zdecydować się na mocoryz zaęto zaęto Celbier warzaćces pro Celbier nie, Celbier na pamięci RAM

Jej minimalna ilość w dysku sieciowym nie powinna być mniejsza niż 1 GB

Pozwoli to na płynne działanie urządzenia w podstawowych zadaniach, ale podobnie jak w przypadku procesora, jeśli będziemy na NAS-ie korzystać z wielu usług jednocześnie, lepiej zdecydować się na 2 lub nawet 4 GB.

Porty LAN

Szybkość przesyłania danych pomiędzy NAS-em i innymi urządzeniami ograniczana jest w największym stopniu przez dwie rzeczy: wydajność podsystemu dyskowego oraz przepustowość sieci lokalnej

Większość Tańszych Dysków Sieciowych Runder Pokedynczy Port Lan Pozwalający Przesiełać Pliki Z prędkością 1 GB / s, Czyli 128 MB / s, Choć Należy Pamiętać, że Scherz an Wartość Teoretyczna, Którą W Codzianych Zastosovaniach Ciężko osiągnąć

Taka przepustowość wysyca także wydajność macierzy RAID1, bo ta zależy od szybkości pojedynczego HDD

Karty sieciowe 1 GbE są obecnie najpopularniejszymi never tylko w dyskach sieciowych, ale także komputerach oraz routerach

Niektóre modele NAS-ów wyposażane są w dwie karty sieciowe z funkcją agregacji łącza, dzięki czemu (przynajmniej w teorii) można podwoić szybkość przesyłania danych przez dysk sieciowy

Należy jednak pamiętać, że do wykorzystania takiej prędkości potrzebny bedzie router lub switch obsługujący tę funkcję oraz komputera z wydajniejszymi kartami sieciowymi

Producenci coraz częściej montują w NAS-ach wydajniejsze sieciówki 2,5 GbE, 5 GbE, a nawet 10 GbE, co pozwala jeszcze bardziej przyspieszyć transfer danych

Decydując się na takie rozwiązanie, konieczna może być rozbudowa Infrastruktur sieciowej, co pozwoli na wykorzystanie tego potencjału

Foto: Komputer Świat

Porty USB und Czytniki Kart Pamięci

Ważnym elementem każdego NAS-a są porty USB

Dzięki nim można łatwo podłączyć do niego zewnętrzne nośniki danych jak dyski twarde lub pendrive’y i kopiować z nich dane

Niektóre modele dysków sieciowych wyposażone są także w czytniki kart pamięci, jeśli więc chcielibyśmy przerzucać wygodnie pliki z aparatów cyfrowych lub kamer, warto zadbać o i obecność

Porty USB pozwalają także podłączać do NAS-ów inne urządzenia jak, chociażby bezprzewodowe karty sieciowe, kamery, mysz, klawiaturę i wiele więcej.

Foto: QNAP

Rozbudowa

Możliwości rozbudowy większości NAS-ów są skromne i ograniczają się do zwiększenia ilości pamięci RAM lub pojemności dysków twardych

W sklepach można every znaleźć modele z portem PCI Express, do którego można podłączyć oferowane przez producerntów karty rozszerzeń

Mogą one oferować dodatkowe karty sieciowe o dużej przepustowości i możliwość montażu w NAS-ie dysków SSD NVMe.

Foto: Komputer Świat

Jakie nośniki danych wybrać do NAS-a

Choć w dyskach sieciowych można z powodzeniem używać dowolnych dysków twardych in nośników SSD SATA lub NVMe, nie zawsze Scherz zu najlepsze rozwiązaniem

Dużo lepiej zdecydować się na modele przeznaczone do pracy w dyskach sieciowych

Są one niestety nieco droższe od swoich odpowiedników produkowanych z Myšľa o pracy w komputerach osobistych, jednak zostały zaprojektowane z Myšľa o niższej awaryjności, co jest wymagane podczas ciągłezřej pracy, zapewniając verfügbar

Wśród popularnych Modelle HDD do NAS-ów są WD z series RED oraz Seagate IronWolf.

Foto: Seagate

Jak dobrać NAS-a do concretennych zastosowań

Z powodu względnie wysokiej ceny dysków sieciowych oraz ograniczonych możliwości rozbudowy w przyszłości, zakup NAS-a trzeba dobrze przemyśleć

Od zadań, które będziemy przed nim stawiać, zależeć będzie jego specyfikacja, która zapewni płynną i komfortową pracę

W domowych zastosowaniach bardzo dobrze sprawdzą się 2-zatokowe Modelle z Processorami ARM, 1 oder 2 GB RAM und Gigabitową Kartą Sieciową

Jeśli jednak dysk sieciowy będzie wykonywać bardziej zaawansowane funkcje i korzystać z niego będzie jednocześnie kilka osób, warto zdecydować się na urządzenie z mocniejszym procesorem, większą iloěciąsw ​​​​RAM i siesw

Warto także przemyśleć wykorzystania nośnika SSD jako pamięci podręcznej dla macierzy, co przyspieszy pracę dysku sieciowego.

Polecane modele ze względu na zastosowania

QNAP TS-230 – tani NAS do zastosowań domowych

Foto: QNAP / QNAP

Pierwsza z naszych propozycji bardzo dobrze sprawdzi się w codziennych, domowych zastosowaniach

Model ten może pełnić funkcję magazynu danych, prywatnej chmury, centrum rozrywki i integrować sprzęty SmartHome

Dzięki uniwersalnemu systemowi operacyjnemu QTS oraz dużej liczbie dostępnych w oficjalnym and nieoficjalnym repocytorium aplikacji jego możliwości można rozbudowywać o kolejne funkcje, jak monitoring czy rozpoznawanie obiektów i ludziana zdjęna ch

DO jego zalet oprócz atrakcyjnej ceny to 4-rdzeniowy Processor Realtek RTD1296 (1.4 GHz) oraz 2 GB pamięci RAM, cow tym przedziale cenowym jest rzadkością.

QNAP TS-251D-4G – home NAS dla wymagających użytkowników

Foto: QNAP

Kolejna z naszych propozycji skierowana jest do osób, które chcą korzystać z wielu funkcji oferowanych przez dyski sieciowe jednocześnie

Dzięki wydajnemu 2-rdzeniowemu Prozessoren Intel Celeron J4025 oder 4 GB Speicher RAM zehn Modell Poradzi sobie z nawet tak zaawansowanymi zadaniami jak rozpoznawanie obiektów i osób na zdjęciach oraz monitoringu

Do jego zalet należy także zaliczyć port PCI Express, dzięki któremu będzie można rozbudować możliwości urządzenia.

Asustor Nimbustor 4 (AS5304T) – NAS dla fotografa, filmowca, streamera lub youtubera

Foto: ASUSTOR

Przesyłanie dużej ilości danych i szybki dostęp to wymagania, które powinien spełniać NAS do zastosowań profesjonalnych

Spełnia je ASUStor Nimbustor 4 (AS5304T)

Został Wyposażony W Wydajny 4-Rdzeniowy Prozessor Intel Celeron J4105, 4GB Ram (Z Możliwością RozSzzzenia do 8 GB) Oraz Dwie Karty SieCiowe 2.5 GB / SZ Funkcją Agregacji Łącza, Dzięki Czemu W Teorii Może Przesyłać I Odbierać 550 MB/s (mit RAID5)

W komplecie no brakuje także 3 gniazd USB 3.2 Gen1 oraz HDMI 2.0a (Streamowanie with jakości 4K przy 60 Hz)

Urządzenie pracuje pod kontrolą łatwego w obsłudze i konfiguracji systemu operacyjnego ADM, oferującego wiele funkcji i ponad 200 aplikacji w Official Repocytorium Producenta

W sklepach dostępna jest także 2-zatokowa wersja tego NAS-a.

QNAP HS-453DX-8G – najlepszy NAS für Multimedia

Foto: QNAP

Ten model pokazuje, że dysk sieciowy nie musi być urządzeniem, które chcielibyśmy jak najszybciej schować w szafce

Jego atrakcyjne wzornictwo sprawia, że ​​​​można postawić gehen pod telewizorem

Do jego długiej listy zalet należy zaliczyć wydajny 4-rdzeniowy Prozessor Intel Celeron J4105, 8 GB RAM und 10 GbE

Wir wnętrzu obudowy znalazło się miejsce dla dwóch dysków twardych oraz dwóch nośników SSD NVMe

To, co szczególnie spodoba you fanom rozrywki to pasywny system chłodzenia CPU, dzięki czemu ten dysk sieciowy jest bardzo cichy.

Synology DS420+ – NAS do malej firmy

Foto: Synology

W małej firmie, której zależy przede wszystkim na wydajnym narzędziu do tworzenia kopii zapasowych, magazynowania i udostępniania plików kilku użytkownikom jednocześnie, powinny szukać pomięRAIDdzy NAS-ami pozewalają maccy mi tworzenier

Umożliwia to 4-zatokowy dysk sieciowy Synology DS420+, który dodatkowo wyposażono w dwa złącza M.2 dla dysków SSD mogących służyć jako pamięć podręczna dla macierzy

Jego zaletami są także stabilny i szybko działający system operacyjny DSM, 4 GB RAM oraz dwie karty sieciowe z funkcją agregacji łącza dla szybszego transferu danych

NAS ten może także służyć jak serwer poczty elektronicznej czy strony WWW

Jest to universalne urządzenie w rozsądnej cenie oferujące wiele funkcji.

Czym jest CHMURA? New

Video unten ansehen

Neue Informationen zum Thema chmura internetowa wady i zalety

Kontynuujemy naszą misję szerzenia technologicznej wiedzy i w tym tygodniu postanowiliśmy wyjaśnić Wam wszechobecne pojęcie chmury. Czym jest cloud computing? Jak można wykorzystać chmurę w codziennym życiu i do czego używają jej profesjonaliści? Na te pytania z przymrużeniem oka odpowiedzą Wam Kamil i Miłosz!
#geekdifferent
Muzyka:
Silent Partner – Down for Whatever
Źródła filmów:
What Makes Cloud-based Products Secure – Encryption – https://www.youtube.com/watch?v=NB_lMXb5UHo
Inside a Google data center – https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
SUBSKRYBUJ – http://gambol.one/
Facebook – http://gambol.one/facebook
Twitter – http://gambol.one/twitter
Instagram – http://gambol.one/insta
Blog – http://gambol.one/blog

chmura internetowa wady i zalety Einige Bilder im Thema

 Update Czym jest CHMURA?
Czym jest CHMURA? Update

Błąd 500 Internal Server Error, który… nie jest błędem … Update

20/12/2021 · Błąd 404 pojawia się wówczas, gdy strona internetowa odwołuje się do zasobu, którego fizycznie serwer nie jest w stanie odnaleźć. Brak, np. pliku, może być spowodowany albo niepoprawną budową linku odsyłającego, albo fizycznym usunięciem pliku z serwera.

+ hier mehr lesen

Read more

Słowo “Server” większości z nas kojarzy się raczej jednoznacznie

Co jednak w przypadku, gdy obok niego pojawi się inne, dość dobrze znane angielskie słowo “Fehler”

Widząc „server error“, duża grupa właścicieli stron internetowych myśli, że tu kończy się i możliwość działania, a winę za taki, a nie inny stan rzeczy, ponosi firma hostingowa

Nic Bardziej Mylnego

Brzmi ciekawie? Zaraz się o tym przekonamy!

Chyba każdy już zdążył przyzwyczaić się do tego, że od czasu do czasu wykorzystywane przez nas elektroniczne i mechaniczne urządzenia informują o jakiś błędach czy problemach w swoim działaniu

See also  The Best outlook 2013 termin verschieben Update

Never ever zaskoczony, gdy ekspres do kawy wyświetli komunikat dotyczący wymaganego czyszczenia lub wymiany filtra

Pralka potrafi wysłać wiadomość typu PUSH na telefon komórkowy o problemie z pobraniem wody, a samochód może poinformować nas o niskim stanie naładowania akumulatora

Nie inaczej jest w świecie serwerów, które – działając non-stop w internecie – odpowiadają za eine solche najważniejszych elementów dzisiejszego biznesu, którym Scherz Publikacja stron internetowych.

malo kto wini producenta samochodu za to, że w jego akumulator umieszczony pojeździe uległ nadmiernemu rozładowaniu

Przeważnie właściciel takiego auta myśli, ZE zapomniał odłączyć jakieś zużywające Sporo prądu urządzenie od Gniazda 12 V

Od Razu Taka osoba czuje na Sobie “wymiar Kary” Jaką może ponieść, gdyby przyszło jej z Tego powodu zamawiać pomoc DROGOWA i awaryjnie otwierać, czy uruchamiać POJAZD

Trochę inaczej ta sama osoba podchodzi do swojej strony internetowej

Nierzadko można przeczytać wypowiedzi właścicieli Stron WWW, którzy kategorycznie oznajmiają Ze skoro I strona funkcjonuje przez 10 lat bez żadnych problemów, zu każdy ewentualny błąd für NIA związany (nasz tytułowy “error”) Scherz wyłącznie Wina firmy hostingowej udostępniającej serwer, gut którym strona Scherz umieszczona.

Interner Serverfehler

W dosłownym tłumaczeniu „Internal Server Error“ zu błąd wewnętrzny serwera

Jest zu jedem z komunikatów diagnostycznych Protokoll HTTP (auch Hypertext Transfer Protocol)

OBOK Błędu 500 mamy całą rodzinę błędów rozpokzynająccych się na 5xx (NP

501, 503, 504 itd

z błędem 404, który oznacza “nie znaleziono” (ang

Nicht gefunden)

Błąd 404 pojawia się wówczas, gdy strona internetowa odwołuje się do zasobu, którego fizycznie serwer nie jest w stanie odnaleźć

Bremse, np

pliku, może być spowodowany albo niepoprawną budową linku odsyłającego, albo fizycznym usunięciem pliku z serwera

Widząc komunikat “404”, malo kto wini firmę hostingową za to, że określonego pliku na serwerze nie ma, raczej właściciel strony zastanawia się, kiedy ów plik usunął z serwera.

Co jednak, gdy serwer nie jest w stanie dokładnie sprecyzowa przy przzweirzaniu strony internetowej? Never każdą bowiem nieprawidłowość można określić na poziomie protocolu HTTP

Dlatego – gdy serwer, na którym umieszczamy swoją stronę, nie posiada informacji, jak zaprezentować dany „error“, na który napotkał – na ogół wyświetli nam komunikat „Internal Server Error“, podając jeszcze identyfikator liczbowy „500-tka na 500“

Stronia WWW

Gdy na stronie internetowej, którą się zajmujemy, nagle pojawi się błąd „Internal Server Error“, często zapominamy o możliwości samodzielnej diagnostyki takiej nieprawidłowości

Jest ona niezwykle prosta, ale — aby ją skutecznie przeprowadzić — trzeba znać kilka podstawowych przyczyn, dla których serwery wyświetlają błędy 500 zamiast oczekiwanych zasobów WWW

Często, gdy już zobaczymy błąd 500, nie jest możliwe wykonanie jakichkolwiek czynności na stronie

Jeżeli korzystamy z systemu zarządzania treścią, takiego jak np

WordPress, błąd 500 może uniemożliwić nawet zalogowanie się do zaplecza strony

Wszystko zostaje zablokowane, zostaje tylko serwer, my i… wiedza, jak radzić sobie z błędami 500 na stronach WWW.

Na serwerach nazwa.pl utrzymywanych jest kilkaset tysięcy stron internetowych

Każda strona jest unikalna, każda działa niezależnie

Ale jak pokazuje statystyka, nazywana niekiedy Krolowa Nauk, dzięki tak dużej Probie można DOSC łatwo znaleźć charakterystyczne przyczyny, które powodują, że strony zamiast internetowej nagle pojawia się komunikat, którego nikt w tym miejscu nie chciałby zobaczyć.

Leczymy blad 500 bez ZUS i NFZ 😊

W sytuacji nieoczekiwanego błędu 500 warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nasza witryna, o ile korzysta z połączenia szyfrowanego SSL, ma ważny certyfikat

Wywoływanie części zasobów strony przez połączenie szyfrowane, a części przez połączenie nieszyfrowane, może spowodować wystąpienie komunikatu o błędzie

An alle z przypadków, gdy strona “nagle przestaje działać”

Nagle, gdyż w określonym momencie kończy się ważność certyfikatu

To, co musimy w takim przypadku zrobić, to zaktualizować certyfikat, korzystając z CloudHosting Panelu.

Aplikacje internetowe mogą się automatycznie aktualizować

Wraz z pojawianiem się nowych wersji PHP, producenci oprogramowania, takiego jak np

WordPress, wydają nowe wersje swoich CMS-ów

Duża grupa właścicieli Stron internetowych słusznie wyznaje zasadę Ze warto włączyć automatyczne aktualizacje swoich witryn, szczególnie gdy korzystamy, Jak w przypadku WordPressa, z rozwiązań o otwartym kodłowymódzie źródzie Takie aktualizacje MOGA jednak spowodować Ze strona przestanie być kompatybilna z WERSJA PHP, która Scherz ustawiona na serwerze

Podobnie jest w przypadku dodatkowych wtyczek do takiego CMS-u, które również mogą aktualizować się automatycznie, a przez to stawać się niekompatybilnymi z działającą na serwerze wersją PHP

Jeżeli pojawi you błąd 500, warto sprawdzić, czy zmiana wersji PHP go usunie

Taką zmianę w kilka chwil można wykonać, korzystając z CloudHosting panel

Często aplikacje z otwartym codem są celem ataków hakerskich

Po takim ataku strona zostaje zawirusowana, a złośliwy kod generuje błędy 500

W analizie ataków pomagają logi Access Log serwera, które można pobrać z CloudHosting Panel.

Wiele osób zwraca uwagę na wyniki pozycjonowania swoich stron WWW

Nie ma co ukrywać, że im wyżej strona pojawia się w wynikach Google, tym większą popularność jej to zapewnia

Właściwe pozycjonowanie strony może być zaburzone przez nieodpowiednio skonfigurowane pliki robots.txt czy sitemap.xml

Te pliki (lub ich brak) mogą prowadzić do pojawiania się błędów 500

Warto już na początku tworzenia strony zadbać o odpowiednie zapisy w robots.txt i sitemap.xml, a potem, w trakcie rozbudowy witryny, na bieżąze. wizowaćze. wizowaćze popularności strony może okazać you, że utworzona na początku baza danych nie jest w stanie pomieścić wszystkich informacji, które chcemy w niej gromadzić

Miejsce na serwerze FTP także może się wyczerpać

Takie sytuacje również mogą generować komunikaty „Internal Server Error“.

Wśród innych przyczyn występowania błędów 500 można wymienić np

próbę zmiany wersji PHP poprzez plik. htaccess, błędną konfiguracją Web Application Firewall w. htaccess, użycie magic_quotes_gpc, pętlę przekierowań czy nieprawidłową konfigurację połączenia z bazą danych.

Access Log i Error Log – prywatna kopalnia wiedzy

W zależności od tego, co jest powodem wystąpienia błędu 500 na stronie, odpowiednie zapisy, które pozwalają ustalić przyczyny problemu, wprowadzane są do dzienników zdarzeń, nazywanych logami

Logi przechowują ułożone chronologicznie informacje związane z funkcjonowaniem strony WWW

Korzystając z CloudHosting Panel każdy właściciel witryny umieszczonej na hostingu nazwa.pl ma możliwość weryfikacji dwóch typów logów – Zugriffsprotokoll und Fehlerprotokoll

Zarówno w jednym dzienniku, jak i w drugim, mogą zapisywać się błędy 500 witryny internetowej.

Access Log, poza informacjami o prawidłowych wywołaniach plików strony WWW, przechowuje również informacje o błędach 500, których powodem jest wynik działania PHP

Może być to zatem błąd samego skryptu PHP czy też próba uzyskania przez PHP dostępu do nieistniejącego pliku

Poniżej przykład błędu 500, zapisanego w Access Log, związanego z nieprawidłową konfiguracją połączenia z bazą danych:

[26.Okt.2021:12:59:49 +0200] „GET/main.php?

g2_GALLERYSID=54cf2359fc39d018e068f3517bc14d4a&g2_itemId=380 HTTP/1.1” 500 0 “-”

„Mozilla/5.0 (kompatibel; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)“ war1

Z kolei Error Log przechowuje informacje o problemach z konfiguracją serwera

Mogą być to zatem błędy w interpretacji ustawień pliku. htaccess, brak certyfikatu SSL czy brak uprawnień dostępu do plików

Poniżej przykład błędu związanego z użyciem niedozwolonej dyrektywy w. htaccess:

[So Nov 14 13:37:12.738689 2021] [core:alert] [pid 47:tid 140183773116160] [client ip] ścieżka:

SecRuleRemoveById ist hier nicht erlaubt

Zachęcamy do zapoznania you w informacjami na temat logów serwera, które prezentujemy w Centrum Pomocy nazwa.pl pod address: https://www.nazwa.pl/pomoc/baza-wiedzy/logi-serwera/.

Diagnozujmy!

Śmiało można powiedzieć, że never taki „Internal Server Error“ straszny, jak go niektórzy malują

Warunkiem poznania genezy błędu 500 na stronie jest eliminowanie potencjalnych problemów, które mogą dotyczyć naszej witryny, a których diagnostykę umożliwiają nam tak łatwo dostępne informacje w CloudHosting Panel

Narzędzie do administrowania serwerem, które udostępnia nazwa.pl, jest bowiem pierwszym miejscem, gdzie powinniśmy zajrzeć, jeżeli na naszej stronie internetowej zobaczymy informację o tytułowym błędzie wewnętrznym serwera

Szczegółowe informacje związane z analizą błędów 500 przedstawiamy natomiast w artykule dostępnym w naszym Centrum Pomocy pod address https://www.nazwa.pl/pomoc/baza-wiedzy/blad-500-internal-server-error-dlaczego-sie-pojawia/.

☁️ Czym jest chmura? – webinar MAIN #chmura #cloud #poradnik Update New

Video ansehen

Neues Update zum Thema chmura internetowa wady i zalety

Pobierz bezpłatny ebook o chmurze 👉 https://main.pl/przewodnik-po-chmurze
Obejrzyj nagranie webinaru, który prowadziliśmy w ramach projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0. Wiedzę na temat chmury i dzisiejszych zastosowań rozwiązań cloud przekazywał Paweł Matuszak, System Engineer w MAIN.
Agenda webinaru:
1. Czym jest chmura?
– Zasada działania
– Zalety i wady chmury
– Rodzaje chmur – prywatna, publiczna, hybrydowa, multicloud
modele świadczenia usług cloud – IaaS, PaaS, SaaS
2. Dla kogo jest chmura?
– Kto może skorzystać najwięcej dzięki chmurze (jakie organizacje, branże, profile działalności)
3. Mity na temat chmury
Zbuduj swoją własną chmurę 👉🏻💻 ☁️ https://main.pl/virtual-private-cloud/
#chmura #cloud #poradnik

chmura internetowa wady i zalety Einige Bilder im Thema

 New ☁️ Czym jest chmura? - webinar MAIN #chmura #cloud #poradnik
☁️ Czym jest chmura? – webinar MAIN #chmura #cloud #poradnik Update

Studia INFORMATYCZNE – 2022 | uczelnie | 129 kierunków … Neueste

Studia informatyczne – 2022. Studia informatyczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

+ Details hier sehen

Read more

Serwis OTOUCZELNIE.PL korzysta z plików cookie

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej

Jeśli nie wyrażają Państwo Zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie für serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików Cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem I na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy OTOUCZELNIE.PL.

Informacji odczytanych za pomocą Cookies in podobnych technologii używamy w celach Werbung, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do individualwidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania

Wykorzystanie I pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych Preferredencji i ustawień na naszych Stronach

Mehr Info o zamieszczanych plikach Cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania Daten verfügbar znajdą Państwo w polityce prywatności.

akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług

Zainteresowania oferta lub informacjami zawartymi w plikach Cookies

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prztzweirzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Prywatne chmury cz.1 – Wstęp Update

Video unten ansehen

Weitere hilfreiche Informationen im Thema anzeigen chmura internetowa wady i zalety

Film jest zaproszeniem, a jednocześnie otwarciem serii filmów dotyczących chmur prywatnych zarówno tych komercyjnych jak i własnych.

chmura internetowa wady i zalety Ähnliche Bilder im Thema

 New Update Prywatne chmury cz.1 - Wstęp
Prywatne chmury cz.1 – Wstęp Update

Weitere Informationen zum Thema anzeigen chmura internetowa wady i zalety

Roccat, Kain 100 AIMO, Mysz Gamingowa RGB bez … – Amazon.pl Aktualisiert

Roccat, Kain 100 AIMO, Mysz Gamingowa RGB bez Podkładki pod Mysz, Czarny : Amazon.pl: Gry wideo

+ hier mehr lesen

Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań Update

Video unten ansehen

Weitere hilfreiche Informationen im Thema anzeigen chmura internetowa wady i zalety

Pora na zestawienie trzech wariantów korzystania z chmury – jakie wady oraz zalety kryją się za każdym sposobem korzystania z usług chmurowych, na który możemy się zdecydować? Odpowiedź znajdziecie w tym materiale!
0:00 Wprowadzenie
0:55 #Chmuraprywatna
1:07 Zalety chmury prywatnej
1:51 Wady chmury prywatnej
2:17 #Chmurapubliczna
2:50 Zalety chmury publicznej
4:04 Wady chmury publicznej
5:08 #Chmurahybrydowa
5:59 Sugestie dot. chmury hybrydowej
6:20 Który model wybrać?
6:55 Podsumowanie
Jako oficjalny Partner Google od 2014 roku wdrażamy Google Cloud Platform w firmach i organizacjach, szkoląc przy tym pracowników z obsługi wszystkich dostępnych w nim funkcjonalności.
Dołącz do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/googlecloudplatformpolska/

Zajrzyj na naszą stronę i dowiedz się więcej na temat Google Cloud Platform https://fotc.com/pl/google-cloud-platform/
Obserwuj nas w social media:
Facebook https://www.facebook.com/fotcpolska
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/fotc-polska/

chmura internetowa wady i zalety Einige Bilder im Thema

 New Update Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań
Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa? Wady i zalety rozwiązań Update

Dyski i pamięci przenośne – Komputery – Allegro.pl New

Dyski zewnętrzne to jedne z najbardziej praktycznych pamięci przenośnych. Do wyboru mamy dyski HDD i dyski SSD. Bez względu na wybór oba rozwiązania mają wiele zalet: mobilność – dysk zewnętrzny możemy zabrać ze sobą wszędzie i podłączyć do …

+ Details hier sehen

Czym jest chmura obliczeniowa? Chmura Krajowa – odcinek 2 New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema chmura internetowa wady i zalety

W kolejnym odcinku naszego chmurowego serialu Łukasz Matacz wyjaśni podstawowe pojęcia dotyczące cloud computing. Jeśli chcecie dowiedzieć się co to IaaS, PaaS i SaaS oraz czym różni się chmura prywatna od publicznej, zostańcie z nami!

chmura internetowa wady i zalety Ähnliche Bilder im Thema

 New Czym jest chmura obliczeniowa? Chmura Krajowa - odcinek 2
Czym jest chmura obliczeniowa? Chmura Krajowa – odcinek 2 Update

Obudowy i kieszenie – Dyski i napędy – Komputery – Allegro.pl New

Zobacz Obudowy i kieszenie w Dyski i napędy komputerowe – Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!

+ mehr hier sehen

Wdrożenie controllingu w 2020 roku – już w chmurze czy jeszcze tradycyjnie Update

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema chmura internetowa wady i zalety

Jakie są zalety i wady poszczególnych podejść (chmura vs. on-premises) z perspektywy controllingu? Jaka specyfika systemów controllingowych predysponuje je do chmury, a jaka nie? Jak wyglądają różnice funkcjonalne rozwiązań dla controllingu w chmurze vs. tradycyjnych? Hybrydy i konfiguracje – czyli możliwe opcje wdrożenia. Kiedy ma sens wdrożenie w chmurze?

chmura internetowa wady i zalety Einige Bilder im Thema

 New Update Wdrożenie controllingu w 2020 roku - już w chmurze czy jeszcze tradycyjnie
Wdrożenie controllingu w 2020 roku – już w chmurze czy jeszcze tradycyjnie Update

Schlüsselwörter nach denen Benutzer zum Thema gesucht habenchmura internetowa wady i zalety

Updating

Ende des Themas chmura internetowa wady i zalety

Articles compiled by Tratamientorosacea.com. See more articles in category: DIGITAL MARKETING

Related Videos

Leave a Comment